Европейската комисия е изготвила мотивирано становище до България, Австрия, Люксембург и Испания за това, че държавите не са изпълнили задълженията си по прилагане на разпоредбите на ЕС, свързани с европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси, в националните си законодателства, съобщи БНТ.

Държавите трябваше да въведат европейските разпоредби до 22 май 2017 година. През месец юли 2017 г. ЕК изпрати официално уведомително писмо на закъсняващите страни членки.

Сега тези държави разполагат със срок от два месеца да извършат промените. Ако до тогава в родното ни законодателство не се приложат европейските разпоредби, ЕК може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

Разпоредбите на ЕС, свързани с европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси, правят борбата с престъпността и тероризма много по-бърза и по-ефикасна както на национално, така и на европейски равнище, сочат от ЕК. Съгласно директивата, въз основа на взаимното признаване държавите членки трябва да признаят и изпълнят искания за доказателства от друга държава от ЕС по същия начин и при същите условия, при които биха го направили за искане от националните си служби.