24 656 млн. лв. по текущи цени е брутният вътрешен продукт (БВП) за първото тримесечие на 2019 г., съобщиха от Националната статистика.

На човек от населението се падат 3 523 лв. от стойностния обем на показателя за първото тримесечие на 2019 г. При среден за тримесечието валутен курс от 1.722045 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 14 318 млн. долара и съответно на 2 046 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП за първото тримесечие на 2019 г. възлиза на 12 606 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 801 евро.

Преизчислен в евро, БВП е съответно 12 606 млн., като на човек от населението се падат 1 801 евро БВП за първото тримесечие на годината. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП през първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2018 година. За същия период статистиците отчитат и растеж от 1.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2019 г. възлиза на 20 950 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2019 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката запазва равнището си от същото тримесечие на предходната година, отчитат от НСИ.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.4 процентни пункта до 29.4%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 68.3% при 67.9% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през първото тримесечие на 2019 г. се изразходват 83.2% от произведения БВП. Инвестициите формират 15.4% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През първото тримесечие на 2019 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 1.2% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.7%.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2019 г. крайното потребление нараства с 1.3%, а бруто образуването в основен капитал - с 0.2% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни - с 1.9%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 1.5%.

БВП нараства с 3.5% през първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

През първото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.0%.

Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: Операции с недвижими имоти - 6.5%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 4.1%, Финансови и застрахователни дейности - 3.0%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 2.9%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 2.5%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат колективното потребление на държавното управление - с ръст от 5.2%, индивидуалното потребление - с ръст от 4.9%, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 2.5%. Износът на стоки и услуги нараства с 5.1%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 3.9%, отчитат от Националната статистика.