Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 година нарастват с 42.6 хиляди души (или с 1.8%) спрямо края на март тази година.

Броят на заетите достига до 2.35 милиона души. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) относно наетите лица и средната работна заплата у нас за месеците април, май и юли 2018 година.

Спрямо края на първото тримесечие най-много наети се отчитат в икономическите дейности със сезонен характер - "Хотелиерство и ресторантьорство" (с 30.7% повече), и "Селско, горско и рибно стопанство" (със 7.9% повече). В сектора "Строителство" увеличението е с 3.7%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование" - с 2.7%.

НСИ: Увеличават се общите разходи за изработен час с 6.8%

НСИ: Увеличават се общите разходи за изработен час с 6.8%

Данните са за първото тримесечие на 2018 спрямо първото тримесечие на 2017 г.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.8 и 16.9%, пишат от НСИ.

В сравнение със същия период на миналата година се отчита увеличение на заетите по трудово и служебно правоотношение с 13.7 хиляди души или 0.6%.

По данните на НСИ средната брутна месечна работна заплата

за месец април е 1 145 лева,

за май - 1 110 лева,

а за юни - 1 119 лева.

Снимка 372734

Източник: НСИ

През април, май и юни 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 125 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.5%.

Най-голямо е увеличението в сектора на селското стопанство - с близо 10%.

Снимка 372739

Източник: НСИ

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2018 г. са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 663 лева
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 1 922 лева
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 821 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 697 лева
  • "Други дейности" - 788 лева
  • "Строителство" - 887 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.6%, а в частния - със 7.6%.

Изнасяме 16% по-малко стоки за трети страни

Изнасяме 16% по-малко стоки за трети страни

Износът за ЕС расте с 14%