Салдото в държавния бюджет към ноември 2017 г. е положително в размер на 2 385 800 000 лв. (2,4 % от прогнозния БВП), съобщават от Министерството на финансите. 

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи.

Постъпилите приходи и помощи по Консолидираната фискална програма (КФН) към ноември 2017 г. са в размер на 31 903 400 000 лв. или 90,0% от годишните разчети.

Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 394 300 000 лв. (8,5 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26 778 100 000 лв., което представлява 95,5% от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към ноември 2016 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9,6 % (2 338 000 000 лв).

Приходите от преки данъци са в размер на 4 818 300 000 лв. или 94,6% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 482 000 000 лв (11,1%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 13 407 500 000 лв., което е 95,6% от разчетите за годината. Съпоставено с данните към ноември 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 849 200 000 лв. (6,8 %).

Постъпленията от ДДС са в размер на 8 591 000 000 лв. или 97,8% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 656 600 000 лв. (8,3%). Размерът на невъзстановения ДДС към 30 ноември 2017 г. е 62 200 000 лева.

Приходите от акцизи възлизат на 4 609 600 000 лв. (91,5 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 173 800 000 лв. или 104,7 % спрямо разчета за годината.

Бюджетът се увеличава, но здравеопазването не се подобрява

Бюджетът се увеличава, но здравеопазването не се подобрява

Според Симеон Дянков трябва да се гледа област по област

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци) са в размер на 969 300 000 лв. или 97,8% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 7 583 000 000 лв., което представлява 95,6 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,4% (956 100 000 лева).

Неданъчните приходи са в размер на 3 880 300 000 лв., което представлява 81,6% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1 245 000 000 лв. или 47,1% от планираните за годината.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към ноември 2017 г. възлизат на 29 517 500 000 лв., което е 80,3% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 27 618,9 млн. лева.

БАН получава още 15 млн. лв. от централния бюджет

БАН получава още 15 млн. лв. от централния бюджет

Академията сваля черните знамена

Нарастването на разходите спрямо края на ноември 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Нелихвените разходи са в размер на 27 942 100 000 лв., което представлява 80,9% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към ноември 2017 г. са в размер на 25 928 600 000 лв. (91,5 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 2 013 500 000 лв. (32,5 % от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 759 000 000 лв. или 91,8 % от планираните за 2017 г.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 816,4 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 30 ноември е 11,9 млрд. лв., в т.ч. 11,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

БСП атакува в Конституционния съд процедурата на Бюджет 2018

БСП атакува в Конституционния съд процедурата на Бюджет 2018

В Конституцията пишело, че бюджетът се приема на две гласувания