Инфлационният натиск и намаляването на покупателната способност на доходите на населението продължават да имат негативно влияние върху техните спестявания в банките. Според последните данни на статистиката на БНБ, в края на третото тримесечие на 2022 г. броят на депозитите на сектор Домакинства е 8.852 млн., като намалява на годишна база с 2.9%. Размерът на тези депозити в края на септември 2022 г. нараства на годишна база със 7.3% и достига 69.213 млрд. лева. В края на септември 2022 г. броят на тези депозити намалява с 0.3% спрямо края на предходното тримесечие, а размерът им нараства с 2.3%.

Намалението на броя на депозитите на гражданите е трайна тенденция с близо тригодишна давност. Докато в началото тя можеше да се обясни с бягство от отрицателната доходност, която носеха парите в банките, а след това и с нарасналите разходи на някои групи от населението заради ефектите от COVID кризата - медицински и икономически, през последната една година обаче основната причина за това свиване са инфлацията и намаляването на покупателната способност. Това ясно си личи от обхвата на депозитите, водещи до свиването на общия брой и на тези, водещи до ръста на общата сума.

Ръст на големите фирмени кредити

Ръст на големите фирмени кредити

Близо 39.67 млрд. лева дължат фирмите на банките, 74.6% от тях са заеми над 1 млн. лева.

В периода, когато инфлацията не се чувстваше толкова силно, свиването бе за сметка предимно на броя на депозитите до 1000 лева. Със засилване на инфлационните процеси от втората половина на 2021-а, към минусовата група се присъединиха и депозитите на гражданите до 2500 и до 5000 лева. От първото тримесечие на 2022-а в спад трайно влязоха и депозитите на населението до 10 хил. лева, като при всички споменати дотук групи спадовете веднага обхващат не само броя на депозитите, но и общата сума по тях.

В интерес на истината е важно да се отбележи, че годишните спадове на отделните групи депозити на гражданите до 10 хил. лева през третото тримесечие на 2022-а са видимо по-ниски от тези при свиването през второто тримесечие. Една от възможните причини за това са рязко увеличените бюджетни плащания за социални политики и за възнаграждения. Аргумент в полза на тази версия е, че през последното - трето, отчетно тримесечие на 2022-а има ръст спрямо юни на броя и обема на депозитите от 1000 лева до 2500 лева. Вярно е, че този тримесечен ръст не може да компенсира напълно годишния спад - от 1% в тази група.

Броят на депозитите на гражданите продължава да се свива

Броят на депозитите на гражданите продължава да се свива

И при депозитите над 1 млн. лева има спад

Ако изложената дотук хипотеза за свързаност между социалната политика на правителството и броя и обема на малките депозити кореспондира с реалността, може да се направи извода, че по-голямата част от допълнителните средства, които хазната налива в различните социални групи, подпомагат значително запазването на част от спестяванията им в банките.

Ръстът в общият обем на парите на депозитите на гражданите, който, макар и с променливи темпове, се запазва от много години насам, се дължи най-вече на депозитите от групите с размер между 50 хил. и 100 хил. лева - увеличение от 10.9% и между 100 хил. и 200 хил. лева - увеличение от 16.9% годишно. Там са концентрирани общо близо 24.1 млрд. лева - 34.82% от общата сума на спестяванията на населението.

Парите на милионерите - гражданите с депозити над 1 млн. лева, също се увеличават - с 10.6% на годишна база. Става дума за 1 142 депозита, в които са концентрирани общо над 3.16 млрд. лева.

Лихвите по депозити на гражданите продължават бавно да растат

Лихвите по депозити на гражданите продължават бавно да растат

Дълго време лихвите по депозитите на населението намаляваха, доближавайки се плътно до нулата

Що се отнася до фирмите, според БНБ, депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на септември 2022 г. са 617 хил. броя, като се отчита ръст от 2.3% спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на третото тримесечие на 2022 г. размерът на тези депозити е 38.902 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 23.1%. Спрямо края на юни 2022 г. броят им се повишава с 0.4, а размерът им - с 11.8 процента.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (25.7%), Преработваща промишленост (13.9%); Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива (10.9%).

Към края на септември 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 57.4%.