Неправилни отчитания за общо 6,73 млрд. лева са коригирани във финансови отчети на министерства, ведомства, държавни висши училища и общини след извършени от Сметната палата одити през 2023 г. Това е почти 2,5 пъти спрямо 2022 г., когато са направени корекции за 2,75 млрд. лева.

Изготвени са 333 са доклади за извършени финансови одити на годишните отчети на обществени институции за 2022 г.

Сметната палата е приема за пълни и коректни 271 или 81% от отчетите, а в 61 са открити съществени несъответствия или пропуски, като в 11 от тях нарушенията са по-сериозни. За 1 отчет одиторите не са успели да получат достатъчни и уместни данни.

Сметната палата съдейства за подобряването на отчетността в одитираните организации, като стартира одитите в тях още през отчетния период и установените от одиторите неправилни отчитания могат да се коригират до приключване на одита. В резултат на корекциите значително се е увеличил броят на финансовите отчети, които дават вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на отделните бюджетни организации.

Одитните доклади на Сметната палата не подлежат на съдебен контрол

Одитните доклади на Сметната палата не подлежат на съдебен контрол

Това реши Конституционният съд

Установени са обаче и грешки и нередности, които остават некоригирани във финансовите отчети. Затова и одитни доклади са изпратени на съответни институции по компетентност. За случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби са уведомени Агенцията за държавна и финансова инспекция (АДФИ) - за две министерства и ведомства и за 34 общини, а прокуратурата - за едно централно ведомство, за предприемане на мерки. Държавното обвинение е сезирано и за установено незаконосъобразно събиране или разходване на публични средства и констатирани данни за престъпление за 6 общини.

Одитни доклади са изпратени по компетентност и на други ведомства и организации за сведение или за предприемане на съответни действия. Това са Министерство на финансите (МФ) - за две централни ведомства и за 116 общини, Националната агенция за приходите (НАП) - за една община, общински съвети - за 9 общини, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) - за 35 общини.

Проблеми при изготвяне на финансовия отчет и организацията на финансовата отчетност

В министерства и ведомства, държавни университети и общини се допускат сходни грешки при класифицирането на приходите и разходите, активите и пасивите. Основна причина според Сметната палата е в честата промяна в изискванията в нормативната уредба за финансово-счетоводната отчетност и недостатъчните указания от страна на финансовото министерство за прилагането на разпоредбите. Негативен ефект се отчита и от индивидуалните допълнителни пояснения от Министерството на финансите на отделни институции, което поражда изключения от общите правила.

Грешки за 2,75 млрд. лв. откри Сметната палата през 2022 г. в отчети на бюджетни организации

Грешки за 2,75 млрд. лв. откри Сметната палата през 2022 г. в отчети на бюджетни организации

Висшата одитна институция препоръчва преосмисляне на рамката за финансова отчетност

Освен това не се спазват указанията на МФ за преглед за обезценка на дълготрайните активи и за задбалансово отчитане на поетите и реализирани ангажименти и възникналите нови ангажименти за разходи, условни вземания и задължения. Наблюдават се и проблеми при идентифицирането и прилагането на принципи от Закона за счетоводството.

Сметната палата констатира, че не е достатъчен административният капацитет на общините и държавните висши училища. Също така липсва изискване в нормативната уредба да има унифицирана база данни за всички счетоводни записвания в системата на първостепенния разпоредител, което създава риск от грешки при изготвяне и обобщаване на информацията в консолидираните годишни финансови отчети. Според Сметната палата не е ефективен и контролът от страна на първостепенните разпоредители върху счетоводната отчетност и бюджетната дисциплина на разпоредителите от по-ниска степен.

Същите проблеми са установени и при извършването на одитите на годишните финансови отчети за 2021 г., 2020 г., 2019 г. и 2018 г.