Ценовата достъпност на цигарите в България се подобрява, но остава 1,6-1,7 пъти по-ниска спрямо средната за Европейския съюз. Това сочи анализ на ценовата еластичност и достъпност на тютюневите продукти в България на Института за пазарна икономика (ИПИ), проведен в рамките на общата европейска акцизна политика.

Предходен анализ на ИПИ показа, че за периода 2007-2016 г. незаконната търговия на цигари в България е донесла приходи на криминалния свят между 2,5 и 3,5 млрд. лв.

Към момента нивата на незаконната търговия на цигари са относително ниски (около 5-6% от пазара). Криминалните приходи обаче се оценяват на 100-140 млн. лв. за изминалата година.

За да бъдат по-ясно откроени ефектите от акцизната политика върху цигарите в рамките на Европейския съюз, последните месеци ИПИ изследва и ценовата достъпност във всички страни членки и еластичността на търсенето на цигари в България.

Снимка 395114

Източник: Eurostat

Прегледът на ценовата достъпност на цигарите в Европейския съюз показва, че достъпността е доста по-ниска в новите страни членки и конкретно в България въпреки по-ниските цени на цигарите.

Средната цена на цигарите в България е с 25-30% по-ниска от тази в новите страни членки и наполовина спрямо средните цени за ЕС (без Великобритания и Ирландия).

Въпреки това ценовата достъпност на цигарите в България е 1,6-1,7 пъти по-ниска спрямо средните нива за ЕС.

През 2018 г. с разполагаемия нетен дневен доход в България могат да се закупят 5,8 кутии цигари, докато в ЕС могат да се закупят 9,3 кутии цигари. Това са съответно 17,1% от дневния разполагаем доход в България и 10,8% от този в ЕС.

През последните 10 години в ЕС цената на цигарите става все по-недостъпна. Това се забелязва най-вече в новите страни членки, както и в южните държави - Португалия, Испания, Франция, Италия и Гърция.

Снимка 395115

Източник: Eurostat

След 2015 г. обаче тенденцията се обръща. В някои страни ценовата достъпност на цигарите се подобрява въпреки покачването на акцизите. Такъв е случаят и в България, където през последните 3-4 години се наблюдава ясна тенденция за подобряване на ценовата достъпност заради добрия икономически растеж.

По отношение на еластичността на търсенето се отчита сравнително висока ценова еластичност на потреблението на цигари в България. За периода 2007-2017 г. тя достига -0,95. Този резултат показва, че потребителите реагират осезаемо на промени в достъпността на цигарите. При загуба на достъпност те ограничават потреблението си, но и търсят по-евтини алтернативи, включително незаконни продукти.

Въпреки че през последните 10 години цените на цигарите се удвоиха, достъпността на цигарите намаля с едва 29%. В същия период потреблението на легални цигари спадна с 27,6%.

Проучване, проведено сред 5200 пушачи в България през март-април 2018 г., показва, че еластичността на търсенето постепенно се увеличава при различните стъпки на покачване на цените - от около -0,50 при увеличение с 4% или 10% до над -1,00 при увеличение с 20% и 40%. Това означава, че едно неголямо покачване на цените ще доведе до относително по-малко свиване на потреблението. По-рязък ценови скок обаче ще предизвика по-сериозна реакция сред потребителите.

Снимка 395116

Източник: Eurostat

Видима е разликата в еластичността между по-богати и по-бедни, както и между работещи и пенсионери.

Хората с по-високи доходи и работещите реагират по-слабо на хипотетични покачвания на цените спрямо тези с по-ниски доходи и пенсионерите. Това означава, че различията в социалния статус и дохода водят до различно поведение и следва да се взимат предвид при провеждането на акцизната политика.

Дискусията за евентуалните промени в европейската акцизна рамка е показателна за обществените нагласи за обвързване на целите на европейската политика с установяването на общи дефиниции, предпазването на общественото здраве и ограничаването на незаконната търговия.

Въпросите за достъпността на цените и еластичността на търсенето са определящи за поведението на пушачите, включително обръщането им към незаконни алтернативи. Общата дискусия към момента е насочена към запазване на основната рамка. Очаква се това да доведе до подобряване на ценовата достъпност и потискане на незаконния пазар.

Българските момичета пушат повече от момчетата

Българските момичета пушат повече от момчетата

Проблемът засяга демографската криза

Изводите за новите страни членки и конкретно за България сочат, че през последните 3-4 години ценовата достъпност на цигарите се възстановява въпреки покачването на акцизите. Това допринася за ограничаването на незаконния пазар и носи стабилни приходи в бюджета.

През 2018 г. облагането с акциз и ДДС на тютюневите изделия ще донесе близо 3 млрд. лв. на хазната.

През 2019 г. в България не се предвиждат промени в акцизната тежест. Това означава, че ценовата достъпност на цигарите ще се подобри допълнително предвид очаквания ръст на икономиката.

Пушенето на закрито не влияело на туризма

Пушенето на закрито не влияело на туризма

Това обяви министърът на туризма Ангелкова

В средносрочен план дискусията за плавно покачване на акцизите върху цигарите най-вероятно ще продължи. Новите страни членки, включително и България, трябва да се придържат към политика, която залага на предвидимост и постепенност в акцизните промени, като отчита промяната в доходите на гражданите. Това означава да се предприема покачване на акцизите в добрите години, когато нарастващите доходи могат да притъпят негативните ефекти от евентуалната загуба на ценова достъпност.