Комисията за финансов надзор разясни начина на определяне на размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове.

От КФН посочват, че определянето на размера на т.нар. "втора пенсия" е регламентиран на законово ниво и се определя въз основа на три компонента:

1. Средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице

От Комисията поясняват, че информацията за натрупванията по индивидуалните партиди на осигурените в универсалните пенсионни фондове лица се води от пенсионноосигурителните дружества. Осигуреното лице има право да получи по всяко време информация за моментното състояние на натрупаните средства по индивидуалната си партида. Независимо от избрания вид плащане - еднократно, срочно или пожизнено, за определянето му се вземат предвид всички средства по индивидуалната партида на лицето към момента на сключване на пенсионния договор.

2. Таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от НОИ

Въпросната информация се актуализира спрямо календара за статистическа информация. Използването на единна таблица за смъртност и изчисляването на пенсиите от универсалните пенсионни фондове чрез единни формули осигуряват еднакъв начин на изчисляването на пенсиите на всички лица, независимо от фонда, в който се осигуряват.

3. Технически лихвен процент

Той отразява очакванията за доходността от инвестиране на средствата на пенсионерите. Конкретният му размер се определя от всяко пенсионноосигурително дружество при спазване на предвидените нормативни изисквания.

Правителството одобри правилата за изплащане на втора пенсия

Правителството одобри правилата за изплащане на втора пенсия

Промените засягат 17 000 жени, които се пенсионират септември 2021 г.

Относно сроковете за избор на осигуряване от КФН посочват, че лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на пенсионна възраст и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, до 30 юни, да упражнят правото на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване.

От 1 януари 2022 г. действат следните срокове за упражняване на това право:

  • от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. - не по-късно от 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1
Промените в правилата за втората пенсия били изключително важни

Промените в правилата за втората пенсия били изключително важни

Това мнение изрази бившият социален министър Минчо Коралски