НАП ще обменя информация със сродните й служби в страните членки на Европейския съюз.
Родните данъчни ще получават информация за доходите на сънародниците ни в страни от общността, дали имат трудови доходи в чужбина, получава ли застрахователни обезщетения или премии.

Ще се проверява имат ли сънародниците ни доходи или собственост от продажба на недвижимо имущество, както и дали получават пари от наем. Това става възможно с приетите на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Местният запитващ орган може да отправи искане до запитан орган от друга държава-членка на Европейския съюз, за предоставяне на информация, която е от значение за установяване на данъци.

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изпраща на компетентния орган на държава-членка на Европейския съюз, наличната информация за следните доходи на местни лица на тази държава членка: доходи от трудови правоотношения; възнаграждения по договори за управление и контрол; застрахователни обезщетения/премии, изплатени при настъпило застрахователно събитие п о договори за застраховки „Живот", когато не попадат в обхвата на друг обмен на информация между държавите - членки на Европейския съюз; пенсии; собственост и/или доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително от ограничени вещни права върху такова имущество; доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество.

Когато данъчните задължения на едно или повече данъчно задължени лица представляват взаимен интерес за две или повече държави от ЕС компетентните органи на тези държави могат по взаимно съгласие да извършат паралелни проверки или ревизии в рамките на своята компетентност с цел да обменят получената информация.

Паралелните проверки или ревизии се ръководят и координират от оправомощени представители, определени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съответно от компетентните органи на участващите държави - членки на Европейския съюз.