Министерството на финансите очаква 3,6 млрд. лева дефицит в държавната хазна в края на декември.

Това са 3% от прогнозния БВП.

Преките фискални стимули през миналата година по линия на националния бюджет, включващи социално-икономическите мерки за борба с негативните последствия от пандемията и средствата и ресурсите за звената на първа линия, са за общо около 2,8 млрд. лева. Те са допълнени и от пренасочените ресурси по линия на програмите и фондовете на ЕС за програми и мерки, свързани с борбата с пандемията, в размер на около 0,8 млрд. лв.

Според ведомството е поддържана добра фискална политика и е постигнато балансирано бюджетно салдо, каквото било заложено в първоначалния закон за държавния бюджет за 2020 г.

От МФ посочват, че освен стимулите по линия на бюджета и ресурса от фондовете на ЕС са били разработени и финансови инструменти за финансиране чрез Българската банка за развитие (0,7 млрд. лв.) - гаранционни схеми за кредити за засегнати от ограниченията заради пандемията малки и средни предприятия, както и гаранции за търговски банки за отпускане на безлихвени заеми за физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се. Чрез финансови инструменти на Фонда на фондовете са били мобилизирани допълнително около 0,2 млрд. лв. публичен ресурс.

Влизаме в 2021 г. с най-ниския дълг и дефицит, горд Борисов
Обновена

Влизаме в 2021 г. с най-ниския дълг и дефицит, горд Борисов

Премиерът е убеден, че България най-правилно управлява пандемията

Към края на декември 2020 г. се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма с около 1,6 млрд. лв.

По-ниският от планирания дефицит за 2020 г. ще позволи на разположение във фискалния резерв да остане ликвиден буфер, който при настоящата висока степен на неопределеност за бъдещото развитие на ситуацията с пандемията в България и света предоставя защита срещу потенциални ликвидни рискове в краткосрочен план, посочват от финансовото министерство.

От страна на приходите има преизпълнение на годишните разчети при повечето основни данъци, както и при приходите от социално-осигурителни вноски. Данъчните и осигурителните приходи отчитат номинален ръст спрямо 2019 г. от 1,5%.

След период на (спад през второто тримесечие при постъпленията в частта на ДДС са последвали месеци на постепенно възстановяване, като в годишен план това забавяне е било преодоляно и приходите са превишили плана за годината. Данъчната основа за ДДС от вътреобщностно придобиване отчита ръст на годишна база, като размерът на ефективно внесения ДДС се увеличава спрямо предходната година.

Държавата събра над 32 млрд. лв. от данъци през 2020 г.

Държавата събра над 32 млрд. лв. от данъци през 2020 г.

Фискалният резерв на страната ни е 12,6 млрд. лв.

Приходите от акцизи са близки до планираните за годината, сочат от МФ. В частта на преките данъци постъпленията от ДДФЛ бяха по-слабо засегнати от негативните ефекти от пандемията, като към края на годината дори се отчита ръст спрямо 2019 година. Положителен ефект върху постъпленията от тези данъци е оказала мярката 60/40. Изпълнението при данъците по Закона за корпоративното подоходно облагане също по данни на ведомството е добро, като дори надвишава постъпленията за 2019 година.

Преизпълнението на приходите от корпоративен данък, ДДС, данъка върху доходите и осигурителните вноски спрямо същите за 2019 г. и актуализираните разчети за 2020 г. са показател за адекватната реакция на държавата с мерки и действия в подкрепа на бизнеса, категорични са от финансовото министерство.