Според официалните данни, публикувани от Министерството на финансите, просрочените задължения на общините към 30 юни 2020 г. са в размер на 168.2 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините - 143.8 млн. лв.

Финансовото ведомство уточнява, че тези просрочени задължения са формирани от 130 общини (49% от общия брой), а 135 общини завършват второто тримесечие на 2020 г. без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 24% (63 общини), като общият размер на реализираното от тях намаление е близо 22.2 млн. лв. За същия период 70 общини (26 % от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 42.6 млн. лв.

В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2.5 млн. лв. и съставляват около 1.8% от размера на просрочените задължения в бюджета.

Горанов: Общините приключват кризата с излишъци, не им трябва помощ от държавата

Горанов: Общините приключват кризата с излишъци, не им трябва помощ от държавата

Той очаква липсите в бюджетите да се компенсират през юни с плащането на данъците

В сметките за средства от Европейския съюз (СЕС) и в другите сметки и дейности просрочените задължения са 24.4 млн. лв., или 14.5 % от общия размер на просрочените задължения на общините. Общата сума на просрочените задължения на общините намалява с приблизително 19.9 млн. лв. спрямо края на 2019 г., но остава по-висока с 36.1 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.

С най-много просрочени задължения - над 34.75 млн. лева, са общините в област Пазарджик, следвани от общините в област Смолян - с около 15.52 млн. лева. Общините в област Кърджали са с близо 11.36 млн. лева просрочия, а тези в област Бургас - с над 10.36 млн. лева.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30 юни 2020 г. възлизат на 1 423.8 млн. лв., в т.ч. 656.5 млн. лв. вътрешен (46.1 %) и 767.3 млн. лв. (53.9 %) външен дълг. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции 1 196.9 млн. лв. (84.1 %) са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти.

Дългът на Столичната община формира 49.9 % от общия размер на дълга. Тази община обаче има сравнително нисък за рамерите на финансовите си операции обем на просрочените задължения - малко над 452 хил. лева, като за една година той е намалял повече от два пъти.

Спрямо края на 2019 година размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 25.2 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешния дълг със 7.0 млн. лв. и в размера на външния дълг с 18.2 млн. лв.

Над 40% спад в приходите отчитат общините само за 2 месеца

Над 40% спад в приходите отчитат общините само за 2 месеца

Загубите на собствени приходи надхвърлят 159 млн. лв.