За помощ от 3 000 до 10 000 лева ще могат да кандидатстват специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

Средствата ще бъдат отпуснати по процедурата "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" на ОП "Иновации и конкурентоспособност".

Предвижда се размерът на финансовата помощ за оперативен капитал за предприятията и запазването на стабилността на работните места да бъде 173 000 000 лева.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по Закона за малките и средни предприятия и да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да са регистрирани преди 1 януари 2019 г. и през последните 2 години да са осъществявали стопанска дейност. Условие е към 31 декември 2019 г. предприятието кандидат да не е имало финансови затруднения, като се предлага да се вземе под внимание дали има регистриран спад от поне 20% в оборота му за предходния месец от подаване на заявлението.

В процедурата ще могат да участват само предприятия, които не могат да кандидатстват за финансиране по други европейски програми. Помощта може да се използва за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност заради пандемията.

Подаването на документи по процедурата ще се извършва изцяло онлайн чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС у нас, като крайният срок за подаване на документите е 16.30 часа на 30 май 2020 г.