През 2020-а БНБ ще отпечата 131 млн. броя нови банкноти.

Поддръжката на паричното обращение в страната е една от основните задачи на БНБ. За нейното изпълнение централната банка харчи до 30% от годишния си бюджет. През 2020-а предвидените средства за тази цел са 34.79 млн. лева или 29.4% от общите разходи за издръжка на БНБ. В сравнение с 2019-а те намаляват с 0.2 процента.

Разходите за нови банкноти са в размер на 15 974 хил. лв. и намаляват с 10.1% спрямо планираното за 2019 г. През 2020 г. банката планира отпечатването на 131 млн. броя банкноти от пет номинала.

Разходите за производство на нови монети през 2020 г. са увеличени с 10.9% спрямо тези за 2019 г. и са в размер на 17 887 хил. лв., включително 2439 хил. лв. за отсичане на възпоменателни монети.

Планираните за 2020 г. средства за производство на разменни монети са 15 448 хил. лв., или с 0.3% по-малко спрямо бюджета на БНБ за 2019 г. по този показател. С оглед на потребностите от разменни монети за обслужване на налично парично обращение през 2020 г. ще бъдат отсечени 200 млн. бр. разменни монети.

Средствата за експертизи и за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2020 г. са 10 хил. лв. и остават без промяна спрямо предходната година.

За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, термосвиваемо фолио, чували за банкноти, вакуумиращи пликове, картончета за ценни пратки, пликове и фишеци за монети, през 2020 г. са предвидени общо 279 хил. лв., което е с 38 хил. лв., или с 12.0% по-малко от планираните средства по този показател в бюджета за 2019 г.

За наеми на помещенията, използвани от БНБ във връзка с осъществяването на касова дейност в сградите на "Монетен двор" ЕАД, на "Дружество за касови услуги" АД и на ул. "Райко Даскалов" № 51 в Пловдив, са заделени 376 хил. лв., или с 2.5% повече средства от планираните за 2019 година.

Според БНБ увеличението на средствата за наеми на помещения през 2020 г. се дължи на комбинираното действие на увеличението на средствата за наем на помещения по договор с Община Пловдив за сградата на ул. "Райко Даскалов" № 51, сключен през 2019 г., и намалението на средствата за наем на допълнителни складови площи за съхранение на монетни заготовки по действащ договор с "Монетен двор" ЕАД.

За 2020 г. са планирани 207 хил. лв. за резервни части за машините, осигуряващи обработката на банкнотите и монетите в БНБ, като спрямо 2019 г. те са увеличени с 1000 лв.