През четвъртото тримесечие на 2017 година общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години у нас е 3 милиона и 167 хиляди души. От тях 1 704 хиляди са мъже, а 1 463 хиляди - жени. За последните три месеца на 2017 година работещите мъже в страната са с 241 хиляди души повече от заетите жени. Това сочат данни на Национални статистически институт (НСИ) за ключовите икономически показатели на страната ни за месеците октомври, ноември, декември 2017 година.

Според данните за пазара на труда за посочения период относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.3%. В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. този брой се увеличава с 3.1%. При мъжете този дял е 58.6%, а при жените - 46.5%.

Снимка 349314

Източник: НСИ

През месеците октомври, ноември, декември 2017 година броят на безработните лица у нас е 189.3 хил., а коефициентът на безработица - 5.6%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 11.9%, а коефициентът на безработица - с 1.1 процентни пункта.

За посочения период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1.2 процентни пункта, а при жените - с 0.8 процентни пункта, достигайки почти еднакви стойности за двата пола - съответно 5.6% при мъжете и 5.7% при жените.

Данните на НСИ сочат и че от общия брой на безработните лица 101.4 хиляди или 53.6% са мъже, а 87.9 хиляди или 46.4% - жени.

Предварителните данни на НСИ показват и че през последните 3 месеца на 2017 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.2% спрямо същия период на 2016 година. Увеличението в индустрията е с 11.7%, в услугите - с 11.8%, и в строителството - с 11.9%.

Работниците струват с 12% повече на работодателите

Работниците струват с 12% повече на работодателите

Най-нисък ръст на заплатите в сектор "Култура"

Според бизнес анкетите на НСИ през март 2018 г. 33.3% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През декември 2017 г. средната работна заплата е 1 123 лв. и нараства с 4.2% в сравнение с предходния месец. Спрямо декември 2016 г. ръстът е 11.0%.

Безработните намаляват с 16,3% през 2017 година

Безработните намаляват с 16,3% през 2017 година

Коефициентът на продължителна безработица е 3,4% - съответно 3,6% за мъжете и 3,2% за жените

Според данните на НСИ за цените на пазара пред месец февруари 2018 година хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 1.5% спрямо февруари 2017 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата "Облекло и обувки" - с 1.3%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. индексът на цените на жилищата нараства с 8.2% в сравнение със същото тримесечие на 2016 година.

Снимка 349317

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2018 г. нараства с 4.4% спрямо февруари 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12.1%, в добивната промишленост - с 1.5%, и в преработващата промишленост - с 0.3%.

По данни от конюнктурната анкета през март 2018 г. мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

НСИ: Доходите растат с 9,3%, разходите - с 13,2% в края на 2017 г.

НСИ: Доходите растат с 9,3%, разходите - с 13,2% в края на 2017 г.

Пенсиите се увеличили с 8 лв., заплатите - с около 66 лева, според статистиката

Относно производството - през март 2018 г. показателят на доверие в промишлеността леко се повишава в сравнение с февруари 2018 година. Ръстът е с 0.2%. Ръстът през януари 2018 година е 3.5% спрямо съответния месец на 2017 година.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 10.3%. Спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.7%, и в добивната промишленост - с 4.6%.

Снимка 349319

Източник: НСИ

Данните на НСИ показват увеличение от 24.2% на строителната продукция през януари 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година. На годишна база ръстът на строителната продукция през януари 2018 г. се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 31.6%, а при гражданското/инженерното - с 15.5%.

Растат цените на производството в промишлеността

Растат цените на производството в промишлеността

2.4% ръст за февруари 2018 г. спрямо февруари 2017 г.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2017 г. възлиза на 27 427 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 876 лв. от стойностния обем на показателя.
При среден за тримесечието валутен курс от 1.66154 лв. за щатски долар БВП възлиза на 16 507 млн. долара и съответно на 2 333 долара на човек от населението.
Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 14 023 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 982 евро.

Данните показват растеж от 3.5% на БВП през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо третото тримесечие на 2017 година.

Снимка 349321

Източник: НСИ