Растат разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2009 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица, нарастват с 7.2%, спрямо четвъртото тримесечие на 2008 година.

Увеличението спрямо същия период на предходната година в индустрията е 7.7%, в услугите - 10.4% и в строителството - 25.1%.

По икономически дейности, през четвъртото тримесечие на 2009 г. най-висок ръст спрямо същия период на предходната година е отчетен в дейности "Строителство"- 25.1%, "Административни и спомагателни дейности" - 20.9% и "Култура, спорт и развлечения" - 18.4%.

Най-нисък скок има в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" и "Хуманно здравеопазване и социална работа", съответно с 0.7% и 2.4%.
Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическа дейност "Държавно управление" - (-14.0%) и "Професионални дейности и научни изследвания" - (-4.3%).

В състава на общите разходи за труд, разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 8.9%, спрямо четвъртото тримесечие на 2008 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) с 0.2%.

По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от (-15.4%) за "Държавно управление" до 27.0% за "Строителство".