Данните на БНБ за състоянието на банковия сектор за седемте месеца на 2020-а показват, че и през юли той остава в крехко равновесие. Това ще рече, че като цяло финансовокредитната система остава високо ликвидна и капиталово устойчива. Финансовите й резултати обаче бавно, но сигурно продължават да се влошават.

Важен момент също така е, че високорисковата среда, в която банките оперират, не им позволява да заделят финансов ресурс, за да подкрепят икономиката през кредитирането. Също така започва отчетливо да се забелязва, че най-важния източник за осигуряване на постоянен поток от средства за кредитните институции - депозитите на граждани, като че ли е на път да пресъхне.

БНБ отчита, че към 31 юли 2020 г. печалбата на банковата система е 596 млн. лв. - с 43.0% (449 млн. лв.) по-малко в сравнение с отчетената за седемте месеца на 2019 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата (това са така наречените провизии по проблемни активи - най-вече кредити), към 31 юли 2020 г. са 443 млн. лв. (при 220 млн. лв. година по-рано).

Брутните кредити и аванси през отчетния месец се увеличават с 2.7 млрд. лв. (3.6%) и в края на юли възлизат на 76.8 млрд. лв. Но забележете откъде идва това нарастване.При вземанията от кредитни институции растежът е с 2.5 млрд. лв. (34.2%) до 9.6 млрд. лева. С други думи 92.6% от целия ръст се дължи на пласираните от банките пари в... други банки, а не под формата на заеми за гражданите и фирмите.

Останалата, драстично по-малка част - 207 млн. лева, от месечния ръст е разпределена между кредитите за домакинства (с 0.8%, 196 млн. лв.), за други финансови предприятия (с 1.2%, 56 млн. лв.) и за сектор "държавно управление" (с 2.3%, 22 млн. лв.). Кредитите за фирмите намаляват (с 0.2%, 67 млн. лв.). Същата картина се наблюдава и при привлечените средста.

През юли депозитите в банковата система нарастват с 2.1% (2.0 млрд. лв.) до 99.8 млрд. лв. Но депозитите на домакинства и на нефинансови предприятия се увеличават съответно само с 0.4% (210 млн. лв.) и 2.3% (643 млн. лв.). Изпреварва ги ръстът на средствата от кредитни институции (с 13.7%, 599 млн. лв.) и на други финансови предприятия (с 19.8%, 664 млн. лв.). Депозитите на сектор "държавно управление" намаляват с 3.0% (89 млн. лв.).

БНБ подчертава, че като цяло през юли активите на банковата система нарастват с 2.5 млрд. лв. (2.1%) до 117.7 млрд. лв. с основния принос на растежа на депозитите и на балансовия капитал. Отношението на ликвидно покритие се свива поради увеличаването на изходящите парични потоци. В края на юли то възлиза на 255.1% (при 258.0% в края на юни) и остава в пъти по високо от изискуемия минимум.

В края на юли ликвидният буфер намалява до 30.2 млрд. лв. (30.5 млрд. лв. към 30 юни), а нетните изходящи ликвидни потоци нарастват до 11.9 млрд. лв. (11.8 млрд. лв. към 30 юни).

На тримесечна база регулаторният капитал на банковата система нараства с 0.5 млрд. лв. (3.5%) до 14.5 млрд. лв. към 30 юни 2020 г. Много по-съществено е обаче, че общият размер на рисковите експозиции намалява с 6.1 млрд. лв. (8.9%) до 62.8 млрд. лв. в края на юни. Това обаче не се дължи на подобряване на качеството на кредитните портфейли. Напротив, то се влошава. Намаляването на рисковите активи е в следствие на изменения, приети в края на юни 2020 г. с Регламент 2020/873 на ЕС . Става дума, че с тези промени рискът на българските държавни ценни книжа, деноминирани в евро, временно е свален от 100% на 0%. А българските банки държат такива книжа за милиарди евро.

В резултат на всички тези промени, в края на юни съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност се повишават съответно до 22.10%, 22.51% и 23.14 процента.