Правителството одобри увеличаване капитала на Фонда на фондовете с парична вноска в размер на 590 000 лв. от бюджета на МФ.

Това ще се случи чрез промени в бюджета на Министерството на финансите.

Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка.

Средствата са за финансовото осигуряване на дейността на управление "Проектна информация и финансиране" за тази година, както и за осъществяването на стълбова оценка на дружеството, необходима за кандидатурата на Фонда на фондовете по програмата InvestEU, като партньор по изпълнението на Европейската комисия.

С близо 22 млн. лв. увеличават капитала на Фонда на фондовете

С близо 22 млн. лв. увеличават капитала на Фонда на фондовете

Ресурсът е възстановен от операция за финансов инженеринг по ПРСР

Управление "Проектна информация и финансиране" функционира като единна точка за дейности по предоставянето на информация на заинтересованите страни за успешното реализиране на инвестиционни проекти у нас, включително възможността за комбиниране на финансирането от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. със средства, предоставени чрез Европейската инвестиционна банка. Предложените изменения целят подобряване на достъпа до информация. Дейностите на звеното също са в изпълнение на международни ангажименти на страната ни и конкретно на Меморандума за разбирателство между България и ЕИБ, подписан през 2016 г.

Участието на Фонда на фондовете в програмата InvestEU ще допринесе за разширени компетенции и нови възможности за финансови инструменти, повишаване капацитета н експертизата на дружеството, улеснени процедури и по-голяма гъвкавост, възможност за блендиране на средства от различни фондове, нови партньорства, повишена репутация на европейско ниво и др.