Сметната палата отказа да завери годишните финансови отчети за 2016 година на Държавната агенция "Държавен резерв". Това стана ясно от приетия от Сметната палата Доклад за резултатите от финансовите одити, осъществени през 2017 г., който обобщава изводите и становищата със заключения за заверките на годишните финансови отчети на министерства, ведомства, държавни висши училища и общини за 2016 г.

Сметната палата отказа да завери годишните финансови отчети на общо 5 бюджетни организации. Освен Държавната агенция "Държавен резерв" това са общините Лозница, Омуртаг и Братя Даскалови, както и на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Припомняме, в средата на месец юли Сметната палата отказа да завери отчета на СУ. Според одиторите годишният финансов отчет не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Софийския университет към 31 декември 2016 г. Разликите в отчетите били за милиони левове.

Отчетът на СУ пред Сметната палата показвал разлики за милиони

Отчетът на СУ пред Сметната палата показвал разлики за милиони

СУ има 6-месечен срок да премахне несъответствията

С резерви са заверени годишните финансови отчети на 4 министерства и на 15 общини.

Резервите са най-много при финансовите одити на годишните финансови отчети на общините, което е индикатор за недостатъчния им административен капацитет и неефективният вътрешен контрол по отношение на финансовата отчетност.

Според статистиката на Сметната плата около 90% от всички финансови отчети са заверени без резерви. Това са общо 212 становища.
Без резерви, но с обръщане на внимание, са заверени 56 становища. Според тези данни няма съществени отклонения от нормативните изисквания за финансово отчитане.

Снимка 342506

Източник: Сметна палата

Според Сметната палата най-често установяваните слабости при изготвяне на финансовия отчет са:

  • Не се капитализират инфраструктурните обекти, земи, гори и трайни насаждения, активи с художествена и историческа стойност;
  • Неправилно се осчетоводяват получените и разходвани средства по програми на ЕС;
  • Не се спазва задължението за преглед за обезценка на дълготрайните активи и за провизиране на вземанията в зависимост от степента на събираемост;
  • Не се отчитат задбалансово поетите и реализирани ангажименти и възникналите нови ангажименти за разходи, условни вземания и задължения;
  • Не се провежда пълна годишна инвентаризация на активите и пасивите във връзка с изготвянето на ГФО.
Сметната палата проверява как Борисов харчи излишъка

Сметната палата проверява как Борисов харчи излишъка

Искането на БСП е да се провери т.нар. "портфейл Борисов"

В Доклада Сметната палата анализира състоянието на рамката за финансово отчитане в България и перспективите пред нейното развитие. Изводите:

  • Сметната палата подкрепя приемането на консолидирана рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която да замени действащата в момента рамка, състояща се от множество общи и индивидуални указания за осъществяване на отчетността.
  • Сметната палата подкрепя инициативата за създаване и приемане на Европейски счетоводни стандарти в публичния сектор, с което ще се повиши качеството и прозрачността на финансовото отчитане в публичния сектор и ще се създадат условия за постигане на по-добро финансово управление на обществените ресурси и публичния дълг.
  • Сметната палата ще подкрепя усилията на Министерство на финансите за модернизиране на счетоводството в публичния сектор и ще продължава да дава обективна оценка на степента на развитие на финансовата отчетност.
Снимка 342507

Източник: Сметна палата