От Българската стопанска камара (БСК) са притеснени от невъзможността да се изпълнят сроковете за новите изисквания в наредба на Министерството на финансите (МФ).
Според работодателите измененията в наредбата са поредния удар от страна на държавата върху светлия бизнес. Това стана ясно по време на брифинг на БСК.

Част от бизнеса не е запознат с новите изисквания към касовите апарати, но трябва да отговори на изискванията на наредбата до 31 март 2019.

Бюджетът губи около 330 млн. лв. годишно от неотчитане на обороти

Бюджетът губи около 330 млн. лв. годишно от неотчитане на обороти

От 19 октомври започна проверка на НАП във фирмите

В нормативната уредба се предвижда да бъдат редактирани солиден обем текстове, като в мотивите към законодателната инициатива промените са обобщени и групирани в пет основни групи. Едната група промени са свързани с лицата, извършващи продажби/зареждания на течни горива.

Основна причина за въвеждане на детайлно описание на използваните средства за измерване на разход в обекти с електронните системи с фискална памет (ЕСФП) е идентифицирането на обекти, в които се извършват проточвания на течни горива чрез разходомери и измервателни системи.

Съществуващата нормативна уредба не предлага достатъчно възможности за детайлизиране на информацията, която постъпва в Националната агенция за приходите (НАП), без това да е свързано с извършване на проверка на място.

В тази връзка с предлаганите промени се цели да се детайлизира информацията, която постъпва по дистанционната връзка в НАП от ЕСФП, като по този начин ще се идентифицират обектите, в които се използват средства за измерване на разход - разходомери или измервателни системи.

С предложените промени в Наредба № Н-18/2006 г. се предвижда валидиране на уникалния контролен номер (УКН) на електронния акцизен данъчен документ (еАДД) при подаване на данни за доставени количества течни горива по документ чрез ЕСФП чрез баркод четец.

Нинова се нахвърли на управляващите: Новите касови апарати фалират малкия бизнес

Нинова се нахвърли на управляващите: Новите касови апарати фалират малкия бизнес

Три големи фирми щели да приберат 122 млн. лв.

Целта на направеното предложение е да се избегне въвеждане на номера на УКН от операторите в обекти с ЕСФП, които не са намерени в базата данни на НАП, както и да се повиши достоверността на информацията, която чрез програмен продукт "Фискални устройства с дистанционна връзка" постъпва в информационна система "Контрол на горивата".

Предложените промени са във връзка с осъществяването на контролната дейност на НАП в обекти, в които се използват ЕСФП. Получената допълнителна информация ще спомогне за повишаване на качеството на анализите, извършвани във връзка с контрола върху търговията с течни горива, според МР.

Предложеният проект регламентира възможността бензиностанциите да извършват продажби на течни горива чрез ЕСФП на самообслужване. С предложеното допълнение на чл. 3, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. се регламентира изискването към лицата, извършващи продажби/зареждания на течни горива чрез ЕСФП на самообслужване да регистрират и отчитат продажбите чрез издаването на фискален бон на хартиен носител.

В проекта е поставено изискване в обекти за продажби/зареждания на течни горива на самообслужване, устройството за плащане на гориво да е част от централното регистриращо устройство (ЦРУ).

Александър Манолев поема контрола върху търговията с горива

Александър Манолев поема контрола върху търговията с горива

50 чиновници ще работят в новата дирекция

Проектът предвижда при продажби на горива в/от обекти, които са изцяло на самообслужване, дневният финансов отчет да се генерира автоматично и да се записва във фискалната памет и на контролна лента на електронен носител (КЛЕН) за всеки ден (за всеки 24 часа).

Във връзка с тази промяна е допълнена номенклатурата на търговските обекти. Проектът предвижда издаване на фискален бон за всяка продажба/зареждане на течни горива на всеки клиент, като не се допуска обединяване на повече от две продажби/зареждания на горива, направени от един клиент в един фискален бон.

С промяната се цели ограничаването на възможността за ползване на данъчен кредит от регистрирани по ЗДДС лица, чрез фактури за "фиктивни" доставки.

В хода на контролната дейност на органите на НАП в обекти за крайно разпространение на течни горива са установени случаи на зареждане на течно гориво на един клиент без да бъде издаден фискален бон, като на следващия клиент се издава фискален бон, при което се включва и продажбата на предходния клиент.

Чрез тази функционалност на ЕСФП се позволява на един клиент да се издаде фактура за артикули от различни данъчни групи, които не са заплатени от получателя на фактурата. Именно това създава предпоставки за некоректно данъчно поведение от определени задължени лица.

Също така се цели ограничаване възможностите на клиенти на бензиностанции да легитимират по-големи количества налични течни горива, които са получени от тях по друго направление - без заплатен акциз и/или с недоказан произход.

Към момента е възможно да се направят повече от две зареждания на повече от едно превозно средство, т.е. на различни клиенти, без да се издаде документ за продажба (фискален бон) на всеки клиент, а като се издава документ, който обединява продажбите.

С предложените промени се цели и възпрепятстване ограничаването на правата на потребителите в обектите за крайно разпространение на течни горива.

С получаването на достоверни данни ще бъде повишено качеството на извършваните анализи на търговската дейност на задължените лица, експлоатиращи обекти, в които има регистрирани и въведени в експлоатация ЕСФП.

На следващо място с предложените промени в Наредба № Н-18/2006 г. се предвижда удостоверяването на данните, подавани в НАП от производители/вносители на ЕСФП във връзка със задължението им да подават данни за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ, да става с протокол за подадени и приети данни по предвидения с проекта образец.

Изискването е необходимо, за да се осигури постъпване на коректни данни в информационната система на НАП, като се предвижда да се отхвърлят некоректно попълнени данни. За лицата се предвижда 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемането на данните, да подадат коректните данни.