"Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" и МБАЛ "Лозенец" стават университетски болници.

Това реши Министерският съвет.

Според Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи"; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Правителството даде на СУ болница "Лозенец"
Обновена

Правителството даде на СУ болница "Лозенец"

Педиатрична болница ще се изгражда на територията на "Александровска"

По предложение на министъра на здравеопазването правителството определя кои лечебни заведения или техни клиники/отделения придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението/ акредитационната оценка.

Предложението на министъра е въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на виеше училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.

Припомняме, през 2018 г. правителството прехвърли изцяло болница "Лозенец" на Софийския университет "Свети Климент Охридски", въпреки че първоначалните намерения бяха тя да бъде преструктурирана в детска многопрофилна болница.