Депутатите приеха на първо четене Закона за съсловните организации на медицинските сестри и специалистите по здравни грижи. Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, условията за упражняване на професиите им, както и за поддържането на професионалния им регистър.

Упражняването на професиите "медицинска сестра" и "акушерка" се осъществява от лица, които са завършили висши медицински училища и притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и са вписани в регистъра на съсловната организация. При упражняване на професията си медицинската сестра осъществява диагностика на нуждите, промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в съответствие с професионалните й компетенции.

Създава се съсловна организация на специалистите по здравни грижи и фелдшерите. Ще се води регистър на специалистите по здравни грижи и ще се контролира квалификацията им. Без дебати законопроектът мина през пленарна зала.

Няма регистър на лекарските асистенти

Няма регистър на лекарските асистенти

60% от специалистите в спешната помощ работят без контрол от държавата