Министерство на здравеопазването финансира обучението на специализанти по медицински специалности чрез заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение.

На специализанти без доходи чрез проекта се предоставят стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец.

Средствата се отпускат по проект "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Министерството е обявило процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, които се обучават за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и такива, които са продължили обучението си.

Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства до 30 септември 2020 г. онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info.

На сайта са публикувни критериите за подбор, условията, начинът за кандидатстване и необходимите документи. .