С повторно приемане на обявени за незаконосъобразни от ВАС текстове в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (НУПРРРЦЛП) Министерство на здравеопазването лишава от лечение над 200 пациента с фамилна амилоидна полиневропатия (ФАП). За това сигнализират Комисията за защита от дискриминация в своя жалба четирима пациенти с тежкото генетично наследствено заболяване.

По думите им в решението от 2016 г., ВАС отменя като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (НУПРРРЦЛП). Въпреки това, три години по-късно, в НУПРРРЦЛП е възпроизведен отново отмененият от ВАС текст. По този начин ставало невъзможно реимбурсирането и включването в Позитивния лекарствен списък на патисаран - единственото одобрено и признато в света животоспасяващо лекарство за лечение на втори стадии на болестта ФАП.

В тази връзка засегнатите пациенти изразяват възмущението си, че е налице дискриминационно третиране. Според тях е нарушено правото им на равно третиране спрямо други пациенти, които не страдат от ФАП, и чиито лечебни препарати могат да бъдат включвани в Позитивния лекарствен списък.

По официални данни на екипа на проф. Ивайло Търнев от Клиниката по нервни болести при УМБАЛ "Александровска" - единственият Експертен център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания, в цяла Централна и Източна Европа са регистрирани общо 360 пациенти, 200 от които са в България.

По думите на пациентите заболяването се характеризира с регионална и географска обусловеност като в България основният ендемичен район е югозападната част - Кюстендилска и Благоевградска област, но на практика болни имало на територията на цялата страна.

Те подчертават, че от началото на 2020 г. е въведено незаконно изискване, че за да се реимбурсира единственото лекарство за лечението, същият медикамент трябва да се реимбурсира и в 5 други държави, измежду произволно избран списък от 17 държави от ЕС.

Проблемът бил, че поради географската обусловеност на заболяването за българските болни, които са 60% от всички болни в Европа, се изисква препаратът за лечението им да се реимбурсира в страни, в които няма такива регистрирани болни.

"Неприлагането на препоръчителната от специалистите терапия ще доведе до безконтролно прогресиране на заболяването и краткосрочен летален изход. Прогресивният характер на заболяването предполага до няколко месеца десетки пациенти, които се лекуват с лекарство за първи стадии да преминат във втори стадий, за който понастоящем в България лечение няма", пишат още в жалбата си четиримата пациенти.

Председателят на Национален алианс на хората с редки болести Владимир Томов потвърди за news.bg, че фамилна амилоидна полиневропатия (ФАП) е част от списъка с редки заболявания и в действителност липсва лекарство за пациентите, които са във втори стадий на болестта.

По думите му основният проблем е регистрацията на лекарството. То не може да се регистрира заради текстове в Наредбата за лекарствените продукти. Той е на мнение, че се налагат промени в тези текстове, за да може лекарството да се регистрира и да се използва в страната ни.

Павлина Тодорова, ПР на Александровска болница обясни за news.bg, че лекарство патисаран е одобрено в САЩ, Япония и Европа. Позовавайки се на проф. Ивайло Търнев тя отбеляза, че за да бъде регистрирано у нас, то трябва бъде регистрирано първо в поне 5 европейски страни.

При нас се прилагало само по клинични изпитвания.

По думите на проф. Търнев Унгария е една от страните, която не е подписала регистрацията на лекарството, но не се знаело какво е конкретната причина. Вероятно било за това, че случаите на заболелите били само двама.