Урежда се принципно нов подход по отношение реимбурсирането на лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование. Това съобщават от Министерския съвет.

Измененията се въвеждат, след като правителството одобри промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

От "Дондуков 1" уточняват, че обичайно, за да бъдат включени такива продукти в националните системи по здравно осигуряване, е нужен сериозен финансов ресурс. Това се случва при условие, че тези продукти все още не са с добре установена употреба в медицинската практика и тепърва навлизат на пазара.

Целта на тези продукти от една страна е да се осигурят непосрещнати медицински нужди. От друга страна действителната ефективност и наличието на здравен резултат от употребата им може да се оцени едва при практическото им приложение.

Предлага се за тези продукти да бъде въведено допълнително изискване. То е да се събират данни от прилагането им за срок до възникване на задължението за поддържане на реимбурсния статус на съответния лекарствен продукт.

Университетски болници и лечебни заведения ще проследяват ефекта от терапията с лекарствените продукти. В тях трябва да има структури по профила на заболяването. Причината е, че става въпрос за иновативни лекарствени продукти, чието прилагане е свързано със строг контрол и наблюдение.

Събраната и обобщена информация за всеки конкретен лекарствен продукт ще се анализира от Националния център по опазване на обществено здраве и анализи. Тя ще се предоставя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, НЗОК, МЗ.

При първоначалното поддържане на реимбурсния статус, след изтичане на тригодишния период от включване на лекарствените продукти в Позитивния лекарствен списък, оценката за последващото им оставане в националния реимбурсен списък ще се основава и на терапевтичния ефект от тяхното прилагане, уточняват още от "Дондуков 1".

На здравния министър е възложено да сключи договори за учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на МЗ върху имоти. Те ще бъдат обект на инвестиции при реализирането на проекта за подкрепа на спешната помощ.

От "Дондуков 1" допълват, че фокусът на големия инвестиционен проект е обновяване и модернизация на сградния фонд за оборудването в системата на спешната помощ.

Инвестициите ще бъдат извършени във всички центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали. Инвестиции ще бъдат направени и в 34 спешни приемни отделения, разкрити в лечебни заведения с над 50 % държавна собственост на капитала.

От кабинета уверяват, че решението няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Всички договори са с безвъзмезден характер.