Преразглеждане на остарелите правила за данъчно облагане на енергийните продукти в Европейския съюз инициира Европейската комисия.

С предложението за нови правила, които представи днес ЕК, се цели промяна в начина на облагане на енергийните продукти, за да се премахне съществуващото неравновесие и да се вземат предвид както въглеродните емисии, така и енергийното съдържание.

Комисията желае да насърчи енергийната ефективност и потреблението на по-екологобразни продукти, както и да избегне нарушаване на конкуренцията на единния пазар. Предложението ще помогне на държавите-членки да преработят своите данъчни структури по начин, който спомага за стопански растеж и заетост, като облагането измества своята насоченост от труда към потреблението. Преразгледаната директива ще влезе в сила от 2013 г.

Според еврокомисаря по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета предложението за промени в начина на облагане е в съответствие с целите на Стратегията „Европа 2020" и цели намаляването на зависимостта от фосилни горива. По думите му е необходимо справедливо и прозрачно данъчно облагане на енергийните продукти, за да се постигнат целите в областта на енергетиката и климата. Общата ни цел е една по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, с по-ефективно използване на ресурсите.

Предложенията имат и социални аспекти като например даването на възможност на държавите-членки да освободят изцяло от данъчно облагане консумираната от домакинствата енергия за отопление, без значение какъв енергиен продукт се използва.