През ноември дъжавата е работила на дефицит от 842.2 млн. лева. Той е изял целия излишък по Консолидираната фискална програма (КФП), който в края на октомври е бил 654.3 млн. лева и в края на единадесетия месец на 2020-а хазната е приключила с дефицит от 187.9 млн. лева.

Според Министерството на финансите приходите, помощите и даренията по КФП към края на ноември 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 39 707,3 млн. лв. (89,4 % от годишния разчет). Съпоставено със същия период на предходната година, приходите те се свиват със 146,5 млн. лв., като данъчните и неданъчните приходи са по-ниски с 587,4 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 440,9 млн. лева. "През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията",пише в съобщението на финансовото ведомство.

Депутатите приеха Бюджет 2021

Депутатите приеха Бюджет 2021

Финансовият министър се хвали, че средства за здравеопазване са рекордно високи

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2020 г. са в размер на 39 890,5 млн. лв., което е 83,3 % от годишния разчет. Това е с 1 337.5 млн. лева повече в сравнение с разходите по КФП към ноември 2019 г. Които тогава бяха 38 553,0 млн. лева.

През месеца са извършени разходи, свързани със социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, изплащане на месечна добавка към пенсии в размер на 50 лева, плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки.

Що се отнася до държавния бюджет, от който са изключени балансите на НОИ и на НЗОК, както и европейските фондове, той още през октомври е на дефицит от 441 млн. лева.

Общият размер на приходите, помощите и даренията по държавния бюджет към октомври 2020 г. е 21 060,4 млн. лв., което представлява 80,9 % изпълнение на разчетите по ЗДБРБ за 2020 година.

Размерът на данъчните постъпления по държавния бюджет към октомври 2020 г. е 19 311,4 млн. лв., което представлява 83,9 % изпълнение на годишните разчети. В сравнение със същия период на 2019 г. постъпленията в групата намаляват с 219,7 млн. лв. (1,1 %).

Приходите в групата на преките данъци са в размер на 5 150,0 млн. лв. или 78,5 % от планираните за годината, като съпоставени със същия период на предходната година намаляват с 8,5 млн. лв. (0,2 %). Приходите от корпоративни данъци към октомври 2020 г. са в размер на 1 648,4 млн. лв. или 66,3 % от годишния план.

Спрямо същия период на предходната година постъпленията намаляват със 138,2 млн. лв. (7,7 %). Изоставането в изпълнението при тази група данъци се дължи основно на приходите от нефинансови предприятия, които намаляват със 126,9 млн. лв. на годишна база, следвани от постъпленията от финансови институции, които спадат с 26,8 млн. лв., в сравнение с края на октомври 2019 година.

Приходите от данък върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни юридически лица се повишават с 15,5 млн. лв. (23,0 %) спрямо периода януари-октомври 2019 година.

Приходите от данъци върху доходите на физически лица са в размер на 3 501,6 млн. лв. или 85,9 % от заложените в разчета за годината. Тези приходи са със 129,7 млн. лв. повече (3,8 %), спрямо същия период на предходната година.

По трудови правоотношения приходите от данъка към октомври 2020 г. са 2 850,6 млн. лв., 84,5 % от годишните разчети. Тези приходи са със 150,5 млн. лв. повече (5,6 %), в сравнение със същия период на предходната година.

Върху размера на постъпленията влияние оказват: увеличението на минималната работна заплата за страната от 01.01.2020 г.; увеличението на минималните осигурителни прагове за 2020 г.; увеличението на заплатите на служителите в държавната администрация с 10 % от 01.01.2020 г.; увеличението на заплатите на педагогическия персонал от началото на 2020 г.; промените в броя на наетите лица и заплащането на труда, промените в нивото на безработица и приетите от правителството мерки за преодоляване разпространението и за лечение на COVID-19 и мерките за минимизиране на отрицателните последици за бизнеса и заетостта, които включват: увеличение на средствата за извънреден труд (медицински персонал, полицейски органи и др.); допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, ангажиран с пациенти, заболели с коронавирус и рискови пациенти; мярката "60/40", чрез която държавата поема изплащането на 60 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя; увеличение на минималния месечен осигурителен доход за работещите в секторите "Хотелиерство" и "Ресторантьорство"; увеличение на разходите за персонал с 30 % от август в 28 администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, включително и служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол "на терен", с пряк контакт с други лица.

По извънтрудови правоотношения (свободни професии, граждански договори и др.) приходите от данъка към октомври 2020 г. са в размер на 319,3 млн. лв., което е 86,1 % от годишния разчет. За отчетния период на 2020 г. са постъпили с 27,8 млн. лв. по-малко приходи (8,0 %) спрямо края на октомври 2019 година. Основно влияние върху тези приходи оказват резултатите от годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ (дължим данък за довнасяне или надвнесен данък) и дължимите авансови вноски.

Приходите от косвени данъци към октомври 2020 г. са в размер на 14 014,7 млн. лв. или 85,9 % от годишния разчет. Приходите от ДДС са в размер на 9 199,4 млн. лв., което представлява 86,5 % от планираните със ЗДБРБ за 2020 година. Съпоставено с края на октомври 2019 г., приходите от ДДС намаляват със 150,4 млн. лв. (1,6 %) поради намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, вследствие от въведените ограничителни мерки, свързани с разпространението на COVID-19, както и спада на цената на суровия петрол, курса на щатския долар и други. Тези фактори се отразяват основно при постъпленията от ДДС от внос.

Нетният размер на приходите от ДДС от внос към октомври 2020 г. е 2 887,4 млн. лева., като намалява с 694,6 млн. лв. (19,4 %), в сравнение със същия период на 2019 г. Постъпленията от ДДС при сделки в страната (нето) към октомври 2020 г. възлизат на 6 312,0 млн. лв. и нарастват с 544,2 млн. лв. (9,4 %) спрямо същия период на предходната година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 31.10.2020 г. е в размер на 126,7 млн. лева.

Приходите от акцизи (нето) от внос, вътрешно производство и въведени в страната от други държави-членки на ЕС акцизни стоки са в размер на 4 596,7 млн. лв., което е 84,3 % от планираните със ЗДБРБ за 2020 г. Нетните постъпления от акциз са от следните основни стокови групи: тютюневи изделия (51,7 %); горива (42,4 %); алкохолни напитки и пиво (5,2 %) и други акцизни стоки - електрическа енергия, въглища и кокс (0,7 %).

Описаната структура на данъчните приходи показва, че най-устойчиви при настоящата криза са постъпленията от данъка върху доходите от трудови договори и от ДДС от вътрешно потребление. Поради това не е чудно, че в бюджета за 2021-а правителството залага на увеличаване на доходите на администрацията и на ръст на стимулиране на вътрешното потребление, а за реални мерки за подкрепа на бизнеса пари почти няма.