САЩ и Китай, които са най-големите суперсили сега и се очаква да продължат да бъдат такива през следващото десетилетие, са смятани всъщност по света и за значителни дестабилизиращи фактори в глобален мащаб. Русия също. Но сега буди по-малко страх, докато Китай буди повече. Европейският съюз се приема като най-стабилизиращият фактор.

Това са част от заключенията от новия глобален сондаж на "Галъп интернешънъл" относно възприятията за световните суперсили и техните политики. Изследването покрива 45 държави по света и повече от 42 000 пълнолетни граждани и е представително за около 2/3 от световното население.

И след десетилетие Китай и САЩ ще запазят своите позиции като водещи световни сили - според мнозинството от световното население, участвало в изследването. Русия също е приемана като световна суперсила що се отнася до близкото бъдеще, но не с такава увереност. Според очакванията на хората Европейският съюз по-скоро няма да играе централна роля в международните отношения - поне не като суперсила. Същото се отнася и за Великобритания, Индия и Япония.

Снимка 519793

Източник: Галъп интернешънъл

През последните години политическото влияние на Китай печели все по-голямо внимание в световен мащаб. Търговското напрежение между Китай и САЩ от последните няколко години потвърди мястото на Китай като лидер на политическата карта. Най-вероятно това е и причината, поради която хората сега са най-сигурни относно позицията на Китай като суперсила през 2030 г. 

Хората в Индия (може би очаквано) изглеждат най-склонни да отхвърлят възможността Китай да бъде суперсила през 2030 г. Почти половината от респондентите там смятат, че Китай няма да е сред световните властови лидери. 

Въздържани по този въпрос изглеждат и хората в Азия като цяло, а също и в Русия - с около една трета негативни отговори. И на двете места, все пак, мнозинството клони към съгласие с твърдението, че Китай ще е сред суперсилите (макар в Русия да не са толкова силно убедени).

56% от хората в световен мащаб смятат, че през 2030 г. САЩ ще продължават да бъдат световна суперсила. Хората в Близкия Изток, Източна Азия и в САЩ (очаквано) изглеждат най-уверени в тази перспектива. Респондентите в Русия (също очаквано), Африка и Западна Азия, от друга страна, са най-склонни да не се съгласят, че САЩ ще бъдат суперсила след 10 години.

Двама от всеки петима респонденти в световен мащаб смятат, че Русия ще бъде сред световните суперсили в близкото бъдеще. Повече от една трета не се съгласяват. Значителен е и делът на тези, които не могат да формулират мнение по въпроса.

Хората в Латинска Америка, Близкия Изток и европейските държави, които не са част от ЕС, са по-склонни да вярват в главната роля на Русия в международните отношения. Самите руснаци обаче не са толкова убедени в това, тъй като една трета от тях очаква страната им да е сред главните актьори на световната карта, а 41% са скептични. Сред регионите и големите страни, най-малко уверени в утрешното превъзходство на Русия се оказват именно руснаците, а също и хората в Азия.

Според най-значимия дял от хората по света Европейският съюз също няма да бъде сред световните суперсили. Една трета все пак вярва в обратното. По-оптимистични по отношение важността на ЕС на международно нива са хората в Близкия Изток и Латинска Америка. По-скептични изглеждат самите европейци, особено гражданите на западните държави от ЕС.

Според мнозинството от респондентите по света, САЩ ще продължат да бъдат световна суперсила, но в същото време Щатите са приемани като най-дестабилизиращата сила. Повече от половината от запитаните смятат така. Една трета споделя обратното мнение. Останалите не могат да отговорят.

Снимка 519795

Източник: Галъп интернешънъл

Хората в Близкия Изток и Русия разглеждат политиките на САЩ като предимно дестабилизиращи. Гражданите на Европа (особено тези от западната част на ЕС), Западна Азия и Латинска Америка също. Политиките на Щатите се приемат за стабилизиращи най-вече в Индия и (не толкова изразено) в Източна Азия.

Нагласите към политиките на САЩ остават непроменени през последните няколко години - през 2018 и 2019 дяловете, на тези, които приемат Щатите за стабилизиращ фактор на международната сцена (28% през 2018 г. и 31% през 2019 г.) и дестабилизиращ (56% през 2018 г. и 54% през 2019 г.) са на практика същите като тези през настоящата вълна на изследване.

Повечето хора по света смятат, че политиките на Русия също са дестабилизиращи. Структурата на позитивните и негативните отговори е близка до регистрираното за САЩ. Около половината от отговорите описват Русия като дестабилизираща световна сила. Една трета е на противоположното мнение, а една пета от запитаните не може да даде конкретен отговор. Индия е сред големите нации и региони в световен мащаб, където хората са в най-голяма степен уверени в стабилизиращата роля на Русия. Гражданите на Русия също приемат политиките на държавата си като по-скоро стабилизиращи, макар и с по-малко увереност.

Като цяло, възприятията по отношение на Китай в световен мащаб са идентични с тези за САЩ и Русия - около половината от участвалите в изследването оценяват политиките на страната като по-скоро дестабилизиращи, една трета вижда Китай като по-скоро стабилизиращ фактор в международен мащаб, а една пета са затрудняващите се да отговорят. Все пак, изглежда, че известно притеснение по отношение на политиките на Китай показва признаци на потенциален растеж.

Политиките на Китай са приемани като по-скоро стабилизиращи в Западна Азия и Африка. Най-уверени в противоположното мнение са жителите на Европейският съюз, Близкия Изток, а също и Индия и Източна Азия.

Макар че не се очаква да запази позицията си като световна суперсила през следващите десет години, Европейският съюз към момента е единствената световна суперсила, чиито политики са оценени като по-скоро стабилизиращи - най-високият дял от отговорите в световен мащаб е в полза на това мнение. Двама от всеки петима запитани смятат, че Съюзът стабилизира света, една трета твърдят, че политиките му са дестабилизиращи, а една четвърт не може да даде конкретен отговор.

В глобален мащаб най-вече европейците приемат Съюза за стабилизираща сила, но също и жителите на Латинска Америка и Източна Азия. Според значителен дял от гражданите в Близкия Изток и Русия обаче, ЕС е по-скоро дестабилизираща суперсила.

Така изглежда, че към момента няма световна суперсила, която да е приемана за стабилизираща от силно мнозинство от световното население. 

Снимка 519796

Източник: Галъп интернешънъл

Резултатите от изселването в България също отреждат водеща роля в световната политика на САЩ, Китай и Русия. Съществени разминавания между възприятията у нас и обобщените нагласи в света има по отношение подредбата на трите световни сили. Руската федерация се приема като лидер от обществото у нас. Китай и САЩ също ще са сред световните суперсили през 2030 г., според мнозинството у нас, но заемат хипотетичните "втора" и "трета" позиция според общественото мнение.

Българите не очакват Европейският съюз да е основен фактор в международната политика след 10 години, но приемат Съюза в най-голяма степен за стабилизатор на международната политическа сцена. 

Кои ще са суперсилите след десетина години? По отношение на САЩ, 46% от българите смятат, че тази страна ще бъде суперсила и след десетилетие. 23% са скептични, а една трета не могат да преценят.

По отношение на Китай структурата на отговорите у нас е сходна - макар, че изглежда, че очакването Китай да е суперсила след десетина години е малко по-сигурно - една втора смятат така; малко под една пета по-скоро не вярват. Отново една трета не могат да преценят.

Нашето общество е най-убедено в първостепенната роля на Русия в световната политика, що се отнася до близкото бъдеще. 58% са уверени в нея. Скептиците са 14% от всички запитани у нас. И по този въпрос колебаещите се са близо една трета. Подобна структура на нагласите отдавна не е изненада за България.

Що се отнася до нагласите към лидерството на ЕС, изглежда, че у нас мненията са разделени. Най-висок е делът на тези, които очакват Съюзът да е суперсила - 39%. По-нисък (но с малко) е делът на тези, които се съмняват във водещата роля на ЕС - 32%. 29% пък не могат да преценят.

Кои са стабилизиращите политики? Според 55% от българите политиките на САЩ, например, дестабилизират света. 19% смятат, че САЩ са по-скоро стабилизиращ фактор. Останалите не могат да преценят.

Снимка 519794

Източник: Галъп интернешънъл

Русия, макар и да е приемана като първа световна суперсила у нас, не е считана за стабилизиращ фактор със същата убеденост. Макар и да не е така силно изразено, обаче мнозинството у нас смята, че политиките на Русия по-скоро стабилизират света (42%). Една четвърт не са съгласни, а една трета не могат да преценят.

Политиките на Китай по-скоро още са чужди на българите. Близо половината от запитаните у нас (45%) не могат да преценят дали политиките на световната суперсила стабилизират или дестабилизират света. Отговорилите "не мога да преценя" у нас са и най-високият дял сред всички изследвани държави по света. Все пак, обществото ни, както и по-голямата част от световното населени, клони към опцията "дестабилизира" (35% у нас отговарят така). Останалите 19% виждат по-скоро стабилизиращ потенциал в международните политики на Китай.

Макар и да не е напълно уверено в ролята на ЕС като суперсила след 10 години, обществото ни, също като много други хора по света, вижда ЕС като най-стабилизиращия фактор в международната политика към момента - 55% от българите отговарят така. За 19% политиките на Съюза са дестабилизиращи. 26% не могат да преценят.

Прави впечатление, че на всички въпроси делът на българите, които не могат да преценят и да дадат конкретен отговор е значителен, което говори и за високите нива на незапознатост по тези теми.