Салдото по консолидираната фискална програма към края на септември 2018 г. е 2 664,5 млн. лв.
Това показва одобрената на заседанието на МС информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2018 г., съобщиха от МС.

Положителното салдо на КФП от 2 664,5 млн. лв. е 2,5 % от прогнозния БВП. То се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 964,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 300,3 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към септември 2018 г. са в размер на 29 162,2 млн. лв. или 76,3 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 723,8 млн. лв. (10,9 %), а постъпленията от помощи нарастват с 286,4 млн. лв. (27,3 %).

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, е 23 988,4 млн. лв. Това представлява 77,0 % от планираните за годината данъчни приходи. Съпоставено с данните към месец септември 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9,8 % (2 131,8 млн. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 4 317,7 млн. лв. или 75,0 % от предвидените в разчетите за годината. Те се увеличават с 432,5 млн. (11.1 %) спрямо същия период на предходната година.

Приходите от косвени данъци са в размер на 11 838,2 млн. лв., което е 78.1 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към септември 2017 г. постъпленията в групата нарастват с 809,9 млн. лв. (7,3 %).

Постъпленията от ДДС са в размер на 7 720,1 млн. лв. или 78,9 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30 септември 2018 г. е 65.8 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 3 915,0 млн. лв. (76,0 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 175,5 млн. лв. или 92,3 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци са в размер на 886,8 млн. лв. или 80,8 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 945,7 млн. лв., което представлява 76,1 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13,4 % (818,2 млн. лева), изчисляват авторите на информацията.

Неданъчните приходи са 3 837,8 млн. лв., което представлява 81,6 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1 336,0 млн. лева.

Разходите по Консолидираната фискална програма (КФП), включително и вноската на страната ни в бюджета на ЕС към септември 2018 г. са 26 497,7 млн. лв. Това е 67,4 % от годишните разчети.

За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 23 731,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по Националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.). Към тях се добавят и по-високите разходи за персонал - основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование, и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Нелихвените разходи са в размер на 25 073,5 млн. лв. Това е 67,3 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към септември 2018 г. са в размер на 22 893,3 млн. лв., капиталовите разходи (включително нетният прираст на държавния резерв) са 2 139,2 млн. лева.

Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 41,0 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 601,2 млн. лв. или 83,2 % от планираните за 2018 година, гласят данните в изготвения доклад.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 септември 2018 г. от централния бюджет, възлиза на 822,9 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 30 септември 2018 г. е 11,2 млрд. лв., в т.ч. 11,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.