Правителството одобри отчет за изпълнение на мерките от Плана за действие 2014-2020 г. на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) през 2019 г., съобщиха от Министерски съвет.

В рамките на изминалата година 20 проекта в областите "транспорт", "околна среда", "изграждане на интелигентни градове" и "административен капацитет" са получили експертна помощ от страна на инициативата.

Реализираните интервенции са насочени към повишаване качеството на подготвяната документация по приоритетни национални проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и към засилване на институционалния капацитет на структурите, отговорни за управлението на политиките в съответните сектори.

JASPERS е традиционен партньор в усилията на страната ни за постигане на ефективно усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз. Предоставяната по линия на Инициативата техническата помощ е безвъзмездна за страната.