Министрите от кабинета "Борисов-3" приеха план за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, съобщиха от МС.

Задължителното предучилищно образование за децата от 4-годишна възраст е една от новите мерки. Предвидено е до края на 2020 година 90% от децата на тази възраст да са обхванати в системата на предучилищното образование. Обяснението на авторите на програмата е, че така ще има по-добра адаптация в процеса на обучение в начален етап.

Родители и граждани скочиха срещу задължителната предучилищна за 4-годишните

Родители и граждани скочиха срещу задължителната предучилищна за 4-годишните

Задължително било само училищното образование

За осигуряване на равен достъп до образование на деца и ученици от семейства от социално слаби и уязвими групи в Плана е предвидено за еднократна помощ за деца, записани в първи клас, да се предоставят по 11 500 000 лева от бюджета всяка година.

Планът е за периода 2018-2020 година и съдържа политики и мерки за превенция на отпадането от училище и за компенсиране на пропуснатите знания и умения за отпадналите преждевременно от системата.

22 000 върнати в клас деца отчетоха от МОН
Обновена

22 000 върнати в клас деца отчетоха от МОН

35% от децата, отпаднали от образователната ни система, са заминали в чужбина

Предвидени са интегрирани мерки по модела на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, създаден през 2017 година. Целта е добрият опит от дейностите в изпълнение на Механизма да се превърне в устойчива политика за превенция на отпадането от училище.

По-малко деца в детските градини и училищата

По-малко деца в детските градини и училищата

5% по-малко учат висше образование у нас през 2018 г.

Припомняме, училищни инспектори, представители на МВР и на местните социални служби издирваха деца, отпаднали от училище. На 1 март от МОН отчетоха, че са върнали 22 хил. деца в класните стаи.

В мерките за приобщаващо образование на децата и учениците със специални образователни потребности до края на периода се предвижда да бъдат включени над 19 000 деца.

В плана се предвижда и повишаване на мотивацията на родителите децата им да ходят на училище. Включени са дейности за овладяване на българския книжовен език от децата и учениците, чиито майчин език не е българският. Заложени са и мерки за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.

В резултат на изпълнение на дейностите, заложени в плана, се очаква да бъде постигната целта на Стратегията - делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г. да спадне под 11% при 12,5% през 2012 г., поясняват от МС.