През учебната 2017/2018 година в детски градини в България са записани общо 220.9 хиляди деца, или с 1.6% по-малко в сравнение с предходната учебна 2016/2017 година. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно образованието в Република България през учебната 2017/2018 година. Данните на НСИ са на база основните резултати от проведените годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции у нас.

Предучилищно образование
Към 1 януари 2017 г. в страната функционират 1 834 самостоятелни детски градини с директор, или с 60 по-малко в сравнение с предходната година. В тях са записани 220.9 хиляди деца, от които 114 хиляди, или 51.6%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата, записани в детски градини, намалява с 1.6%.

Снимка 353274

Източник: НСИ

Обхватът на децата в предучилищното образование за периода е 78.4%, или с 1% по-малко спрямо учебната 2016/2017 година.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 120, като за градовете е значително по-голям - 156, а за селата - 62. Една група се формира средно от 24 деца, съответно 25 в градовете и 19 в селата.

Среден (2.88) получи държавата за грижата си за децата

Среден (2.88) получи държавата за грижата си за децата

385 000 български деца живеят в бедност

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19.6 хил., и в сравнение с предходната учебна година намалява с 292 души, или с 1.5%. Детските учители са 18.4 хил., или 93.6% от педагогическия персонал.

През учебната 2017/2018 година в страната функционират 98 лицензирани частни детски градини, или с 5 повече от предходната година. Те са посещавани от 4 007 деца, или 1.8% от всички деца, записани в предучилищното образование.

Общо образование и професионално образование и обучение
През 2017 година завършилите средно образование в общообразователни и професионални гимназии са съответно 26.6 хиляди и 21.7 хиляди души.

Към 1 октомври 2017 г. учебни занятия се водят в 1 969 общообразователни училища, от които 137 начални, 1 199 основни, 58 обединени, 117 гимназии и 458 средни училища. В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 21 броя. Това се дължи на закриване или преобразуване.

Учениците в общообразователните училища са 587.8 хил., от които 90.2 хил. са записани в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.

Над 17 хил. деца обратно в образователната система

Над 17 хил. деца обратно в образователната система

Съществува възможност за санкции при натрупване на пет и повече неизвинени отсъствия да се спират семейните помощи

През учебната 2016/2017 година 16.1 хиляди ученици са напуснали общообразователните училища. От тях 14.1 хиляди в основното образование.

Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина - 7.6 хил., или 47.3%, следван от дела на напусналите по семейни причини - 5.9 хил., или 36.5%, и на напусналите поради нежелание да учат - 9.5%.

През 2017 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 101.3 хиляди, а средно образование - 26.6 хил. ученици.

НСИ констатира и че в учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.3% от общия брой на учителите.

Към 1 октомври 2017 г. в страната функционират 76 частни общообразователни училища, от които 6 начални, 27 основни, 18 гимназии и 25 средни училища. В тях са записани общо 9 349 ученици, или 1.6% от общия брой на учениците в общото образование.

Снимка 353275

Източник: НСИ

Професионалното образование и обучение през учебната 2017/2018 година се осъществява в 22 училища по изкуствата, 24 спортни училища, 359 професионални гимназии и 29 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учениците в професионалното образование е 142.0 хиляди.

Данните на НСИ сочат, че в професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.2% от общия брой.

Над 9 000 деца са извършили престъпление през 2017 г.

Над 9 000 деца са извършили престъпление през 2017 г.

В криминогенна среда у нас живеят 4 781 деца

През 2017 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 21.7 хил. души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

- 413 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки;
- Втора и трета степен професионална квалификация през 2017 г. са придобили съответно 2.9 хил. и 13.2 хил. ученици;
- 691 ученици са придобили четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование.

МОН подкрепя приема в професионалните гимназии

МОН подкрепя приема в професионалните гимназии

МОН подкрепя приема в професионалните гимназии

Висше образование
През учебната 2017/2018 година общият брой на студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени "професионален бакалавър", "бакалавър", "магистър" и "доктор", е 236.3 хил., което е с 13.6 хил., или с 5.4%, по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Колежи (образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър")
През учебната 2017/2018 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "професионален бакалавър" в колежите се обучават 8 527 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява с 1 808 души, или със 17.5%. От общия брой студенти в тази образователно-квалификационна степен 1 622 души, или 19.0%, са записани в частни колежи

Снимка 353276

Източник: НСИ

Най-голям е броят на дипломираните по специалности в следните области на образованието:

- "Здравеопазване" - 746 души;
- "Технически науки и технически професии" - 444 души;
- "Персонални услуги" - 386 души;
- "Бизнес и администрация" - 331 души;
- "Образование" - 105 души.

Университети и специализирани висши училища (образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър")
През учебната 2017/2018 година за придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) "бакалавър" и "магистър" в университетите и специализираните висши училища се обучават 221.2 хил. души, като спрямо предходната година техният брой намалява с 11.6 хил., или с 5.0%. В частни учебни институции се обучават 28.5 хил. студенти, или 12.9% от записаните в ОКС "бакалавър" и "магистър".

Снимка 353277

Източник: НСИ

През учебната 2017/2018 година студентите - български граждани, са 207.0 хил., или 93.6% от всички студенти в университети и специализирани висши училища, и в сравнение с предходната година техният брой намалява с 12.9 хил., или с 5.9%. Чуждестранните студенти са 14.2 хил., което е с 10.0% повече спрямо миналата година и с 32.2% повече спрямо учебната 2013/2014 година.

Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция - 25.8%, следвани от тези от Обединеното кралство - 14.1%, Турция - 10.5%, Германия - 8.6%, и Украйна - 5.4% от общия брой чуждестранни студенти.

Снимка 353278

Източник: НСИ

През 2017 г. в университетите и специализираните висши училища в страната са се дипломирали 53.3 хил. души, от които придобили ОКС "бакалавър" са 28.9 хил., а ОКС "магистър" - 24.3 хиляди.

Броят на дипломираните е най-висок в области на образованието "Бизнес и администрация" - 16 244 души, "Науки за обществото и човешкото поведение" - 6 535 души, и "Технически науки и технически професии" - 4 959 души. Наблюдават се различия при дипломираните в областите на образование по пол.

Янка Такева: До 8 години 40% от учителите се пенсионират

Янка Такева: До 8 години 40% от учителите се пенсионират

На международна конференция умуват как да мотивират младите учители

Образователна и научна степен "доктор"
Към 31 декември 2017 г. у нас се обучават общо 6 564 докторанти.
В сравнение с предходната 2016 г. броят им намалява със 174 души, или с 2.6%.

През 2017 г. образователна и научна степен "доктор" са придобили 1 423 души, от които 760, или 53.4%, са жени. Наблюдават се съществени различия в структурата на дипломираните мъже и жени по области на образование.

Снимка 353279

Източник: НСИ