Определиха Агенцията по геодезия, картография и кадастър за стратегически обект от значение за националната сигурност. Това стана ясно на днешното заседание на Министерския съвет.

Целта е да се гарантира безпроблемното функциониране на информационните системи на кадастъра - Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър и Кадастрално-административната информационна система.

Агенцията има за задача да създаде кадастралната карта и кадастралните регистри в цифров вид за територията на страната и да осигури основни кадастрални данни за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда, при реализиране на сделки с недвижими имоти и други дейности.

Имотите вече ще се вписват в регистъра с имотни идентификатори

Имотите вече ще се вписват в регистъра с имотни идентификатори

Създават многофункционален кадастър...

Чрез двете информационни системи се реализират процесите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и дейностите по предоставяне на услуги и данни от кадастъра. За да изпълняват предназначението си, двете системи трябва да отговарят на съвременните изисквания и на ГИС системите за предоставяне на данни и електронни услуги. Това налага надграждане на информационните системи, за да се гарантира безпрепятственото им функциониране.

Чрез включването на Агенцията в единния списък могат да се предприемат всички мерки за ограничаване на рисковете за потребителите на кадастрални услуги, породени от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности.

Правителството прие и Програмата за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2019 г. Една от нейните цели е поддържането на информационна система на кадастъра

Предвижда се през тази година да се обявят процедури за възлагане на обществени поръчки за създаването на КККР на урбанизираните територии в землищата на 311 населени места. Продължава и изработването на такива за землищата на 253 населени места в 14 области.

Геодезисти помагат безвъзмездно на кадастралните служби

Геодезисти помагат безвъзмездно на кадастралните служби

Това предвиждат промените в Закона за кадастъра и имотния регистър

От Министерския съвет посочват, че до края на 2018 г. са одобрени КККР за 80 049 кв. км - 72,12% от територията на страната. С одобрени КККР са всички населени места от 30 общини. Обхванати от кадастъра са областните градове, 126 общински центъра, 754 населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите.

През тази година Агенцията по геодезия картография и кадастър продължава развитието на информационно-комуникационната си среда. Предвижда се Агенцията по вписванията да доразвива Интегрираната информационна система, която обслужва дейността на службите по вписванията към Агенцията.

В подсистемата "Имотен регистър" на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър е заложено осигуряването на поддръжка, дигитализация на документи, съхранявани в архивите на 113-те служби по вписванията към Агенция по вписванията, оптимизиране разпределението на работа, повишаване ефективността на служителите и сигурността на информацията.

Продължава и изпълнението на проект "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" по Оперативна програма "Добро управление", чрез който ще бъдат реализирани поне 9 нови електронни услуги.