Водещ при вписването на имотите в регистъра вече ще бъде идентификаторът на имота, а не името на собственика, съобщиха от МРРБ.Предстои създаването на многофункционален кадастър с данни за имотите и комуникациите от подземната, наземната и надземната инженерна инфраструктура.

След завършване на работата по цифровата кадастрална карта на територията на страната трябва да бъдат създадени "поимотни" партиди на собствеността, които ще фигурират в имотния регистър. Системата за вписване на имотите трябва да премине от "персонална" към "поимотна", като водеща роля ще има именно идентификаторът на имота. Това стана ясно по време на днешното заседание на Съвета по геодезия, картография и кадастър.

Председател на съвета е заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев.

"Развитието на геодезическата практика, както и приложението й в почти всички сфери на живота налага постоянно да се усъвършенстваме и да следваме най-съвременните тенденции", заяви при откриване на заседанието на съвета заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев. По думите му, въвеждането на единни стандарти и критерии, както и координацията на дейностите и съвместяването на данни изискват общи действия на всички институции в страната.

До настоящия момент 81 % или 89 хил. кв. км от територията на страната е покрита с цифрова кадастрална карта и кадастрални регистри, като е набрана информация за над 14 млн. недвижими имота, одобрени са кадастралните карти и кадастрални регистри за 915 населени места, включително за областните градове и 127 общински центъра.

Трансформирането на картата на възстановената собственост в кадастрална карта е приключило за 3179 землища.

С оглед защита на кадастрално-информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и гарантиране сигурността на информацията в нея е задействана процедура по включването на агенцията в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност към Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г.

Стратегията и дългосрочната програма на АГКК предвиждат и създаването на многофункционален кадастър, с който да се предоставят данни за имотите и комуникациите от подземната, наземната и надземната инженерна инфраструктура.

Ангажимент на всички институции, експлоатационни дружества и общините е изработването, поддържането и предоставянето на данните от специализираните карти, общите и подробни устройствени планове на урбанизираните територии като слоеве в т. нар. "многослоен кадастър". Това ще създаде възможност за допълване на данните в кадастралния регистър с цялата информация за имота, от разрешаване на строителство, реализиране на строителство, въвеждане в експлоатация и всяко направено, последващо подобрение в имота. Този многослоен кадастър ще е основа за всички проучвания за инвестиционни намерения, инвестиционно проектиране и инвестиции.

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър всички експлоатационни дружества, които набират и поддържат в актуално състояние специализирани данни, са длъжни да възложат изработването на специализирани карти, регистри и информационни системи, които след това да предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

По време на заседанието на съвета стана ясно още, че със заповед на министъра на отбраната, от Военно-географската служба вече е въведена в употреба средномащабна държавна топографска карта в мащаб 1:25 000.

На всички институции, предоставящи геодезически, картографски и кадастрални услуги бе напомнено да използват новата координатна система БГС 2005.

Съветът по геодезия, картография и кадастър е създаден съгласно Закона за геодезията и картографията и е съвещателен орган към министъра на регионалното развитие и благоустройството. В състава му влизат заместник-министрите на всички министерства, както и началникът на Военно-географската служба, заместник-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите, както и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заместник-председателят на Държавна агенция "Национална сигурност", представител на Националното сдружение на общините в Република България и председателят на Камарата на инженерите по геодезия.

Основна задача пред членовете на съвета е да обсъждат конкретни проблеми и въпроси и да правят предложения по дейностите в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си

Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си

Със заповед Агенцията цели уеднаквяване на практиката в ТРРЮЛНЦ