Правителството одобри позицията на България по делото за мръсния въздух пред Съда на Европейския съюз.

Делото е образувано въз основа на подадена искова молба пред Съда на ЕС от Европейската комисия за налагане на имуществени санкции за несъобразяване от страна на България с решението на Съда на ЕС от април 2017 г. по дело за неизпълнение на задълженията на страната относно качеството на атмосферния въздух.

В позицията на страната е предоставена детайлна информация и са изложени аргументи, които доказват, България е взела необходимите мерки с оглед съобразяване с Решението на Съда на ЕС от 2017 г. по отношение на агломерациите София, Пловдив, Северна, Югозападна и Югоизточна. Като се позовава на данните от измервания за качеството на атмосферния въздух за периода от 2021 г. до 2020 г., България посочва, че има трайна тенденция за постоянно намаляване на броя на превишенията на средноденонощната норма на ФПЧ, както и постигането й на територията на все по-голям брой общини.

ЕК отново съди България заради мръсния въздух

ЕК отново съди България заради мръсния въздух

Страната ни вече беше осъдена през 2017 г.

Относно средногодишната норма на ФПЧ са изложени данни, доказващи спазването й за 2020 г. в агломерации София, Северна, Югозападна и Югоизточна.

От правителството посочват,че именно същественото подобряване на качеството на атмосферния въздух през последните години по показател ФПЧ във всички зони и агломерации в страната доказва, че държавата прилага подходящите мерки, така че периодът на превишаването на пределно допустимите стойности да бъде възможно най-кратък.