Заместник министър-председателят Томислав Дончев изпрати дo всички администрации писмо с призив да спазват закона и да преустановят изискването към неосъждани граждани да представят на институциите свидетелство за съдимост на хартиен носител.

С промените в законодателството, в сила от началото на годината, отпада напълно изискването към лицата с чисто съдебно минало да представят удостоверението като доказателство, а администрациите са задължени и оправомощени да правят справка за данните за съдимостта на гражданите чрез проверка в регистрите и електронен обмен на информация.

Така при издаване на свидетелство за съдимост по служебен път отпада изискването гражданите да предоставят акт за раждане и вече не се събира държавна такса.

Електронни свидетелства за съдимост се предоставят по служебен път

Електронни свидетелства за съдимост се предоставят по служебен път

Обменът на документи ще бъде възможен между Министерство на правосъдието и администрации

Мярката е част от дългосрочния приоритет на правителството за провеждане на административна реформа, която води до облекчаване на процедурите и повишаване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса.

Тази цел се постига чрез премахване на изискването за представяне на някои от по-разпространените официални документи на хартиен носител, опростяване на режимите, регламентиран достъп до регистри, електронен документооборот и служебен обмен на информация между институциите.

Институциите получават достъп до служебните свидетелства за съдимост

Институциите получават достъп до служебните свидетелства за съдимост

ЕССС могат да получават само органите на изпълнителната и съдебната власт

В отговор на постъпилите оплаквания, че административни структури в страната продължават да изискват свидетелство за съдимост като част от необходимите документи за предоставяне на административна услуга, вицепремиерът Дончев инициира създаването на електронен адрес udostoverenia@government.bg

Гражданите могат да сигнализират на адреса за неправомерно изисквани от тях удостоверения и свидетелства. Сигналите ще се проверяват от Главния инспекторат на Министерския съвет.

Свидетелството за съдимост вече е "бреме" на администрациите

Свидетелството за съдимост вече е "бреме" на администрациите

Промените засягат 68 закона