Министерството на правосъдието вече може да предоставя на всички заинтересовани институции безплатен достъп до електронните свидетелства за съдимост на гражданите.

С измененията, които се вкарват с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, се регламентира процедурата по издаването на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС).

Електронни свидетелства за съдимост се предоставят по служебен път

Електронни свидетелства за съдимост се предоставят по служебен път

Обменът на документи ще бъде възможен между Министерство на правосъдието и администрации

Право да заявяват и получават ЕССС имат само централните и териториалните органи на изпълнителната власт, Висшият съдебен съвет и органите на съдебната власт чрез оправомощени от тях лица.

За да получат ЕССС, правоимащите органи следва да изпратят официално писмено уведомление до Министерство на правосъдието с трите имена на оправомощените от тяхната администрация лица, които ще имат достъп чрез квалифициран електронен подпис до системата за заявяване и получаване на ЕССС. След като правосъдното министерство обработи заявките, на лицата ще се предоставя служебен достъп до системата за заявяване и получаване на ЕССС.

Електронното служебно свидетелство за съдимост ще се издава само за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост ще се издава по общоустановения ред.

Променят 68 закона, за да отпадне свидетелство за съдимост

Променят 68 закона, за да отпадне свидетелство за съдимост

Правителството цели да постигне значително намаляване на административната тежест