Проектопостановленията на Министерския съвет (МС) за промени в Наредбата за медицинска експертиза (НМЕ) и на Правилника за медицинските картотеки няма да решат натрупаните с годините проблеми.

Това е мнението на работодателите, изразено чрез открито писмо от Българската стопанска камара до вицепремиера Валери Симеонов, социалния министър Бисер Петков и здравния министър Кирил Ананиев.

Работодателите настояха отново за реформа на ТЕЛК

Работодателите настояха отново за реформа на ТЕЛК

Велев: ТЕЛК е универсален документ и мощен стимул за измами

Според председателя на БСК Радосвет Радев в предложените промени липсва "същественост" в съдържанието на измененията.

Според БСК причината да няма реална промяна в проектонаредбите, са отклонения от основни принципи, залегнали в законодателството и добрите практики на европейските страни.

Волята за премахване на ТЕЛК-а зависи и от премиера Борисов

Волята за премахване на ТЕЛК-а зависи и от премиера Борисов

Водеща трябва да е оценката на потребностите на човека в общия социален контекст на развитие

От организацията предлагат няколко стъпки:

По оценката за вида и степента на увреждане

 • - Ясно да се разграничи експертната оценка за вид и степен на увреждане от оценката за работоспособност (функционалност) на освидетелстваното лице. Груба грешка е оценката за вид и степен на увреждане да се отъждествява с оценката на трайно намалената работоспособност.
 • - Да се персонализира отговорността на лекарите в цялостния процес на експертизата. Да се предвиди механизъм за контрол на всеки етап от процеса. Препоръчваме оценката за вид и степен на увреждане да се прави от специалист за всеки вид увреждане и да се удостоверява от него.
 • - Да се въведе принципът за оценка на вид и степен на функционалните увреждания само на такива, които са извън типичните за възрастта промени.
 • - Оценката на функционалността да се прави въз основа на медицинска документация по съответния проблем, проследена в динамика - напр., 3 години назад (която да се изисква от лицето или от посочения от него лекуващ лекар), а не по последна епикриза и/или консултации от различни специалисти - 1 месец преди явяване за експертиза. При разминаване в данните от медицинската документация по съответния проблем да се изискват изследвания и прегледи от доверени лекари на всеки етап от експертизата - както при определяне на вида и степента на увреждането, така и при оценка на работоспособността.
 • - Да се въведе класификацията на СЗО - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), като международно утвърден модел за оценка на функционалните увреждания.
 • - Лекарят, извършил оценката на вида и степента на увреждане, да определя и нуждата от помощни средства, подкрепи и съответните знаци според увреждането (знак за незрящ, за невъзможност за самостоятелно придвижване, за глух и т.н.), които да са в основата за последващата оценка за социална подкрепа и функционална пригодност за заетост.
  Индивидуална оценка да замени ТЕЛК предлагат работодателите

  Индивидуална оценка да замени ТЕЛК предлагат работодателите

  Без реформа фалшиви инвалиди ще продължават да получават средства

От БСК предлагат по експертизата на работоспособността (функционалността)

Да се преустанови отъждествяването между процент за вид и степен на увреждане с процент трайно намалена работоспособност. Оценката на степента на увреждане - например, парализа на долни крайници в следствие операция по повод тумор на гръбначен стълб, е 100%. Тази оценка и степен не следва да се отъждествява със 100% трайно намалена работоспособност.
Лицето може да работи, например, в администрация като експерт, и да бъде 100% работоспособен за конкретното работно място. Работоспособността е зависима освен от общото функционално състояние, така и придобитото образование, знания, умения и квалификация. В тази връзка, следва да се променят прилаганите до този момент подход и терминология, като "работоспособност" се замени с "функционалност".

Да се въведе принципът за позитивна и негативна оценка на възможностите на хората с увреждания да изпълняват трудовите си задачи с обхват: оценка на пригодност за конкретното работно място/длъжност; за основната професия или за общия трудов пазар.

Според работодателите експертизата трябва да съдържа точно и ясно формулирани препоръки за медицинска и трудова рехабилитация.

Дадоха анализ на наредбите за ТЕЛК на пациентските организации

Дадоха анализ на наредбите за ТЕЛК на пациентските организации

Публичното обсъждане ще протече отново в рамките на 30 дни

Две са по промените на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ).

Работодателите не са съгласни с предложената промяна Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) да се произнася само по документи към датата на представянето им в Трудовата експертна лекарска комисия (ТЕЛК) от освидетелстваното лице.

Не споделяме и намаляването на изискванията за обучение на членовете на ТЕЛК.

Макар, че с допълненията към Наредбата за медицинска експертиза (НМЕ) се прецизират оценките при някои от уврежданията, Наредбата и Правилникът запазват всички основни недъзи, довели до общото неодобрение на обществото от работата на органите на експертизата на работоспособността. С промените се създават условия за задълбочаване на това неодобрение.

Мнението на БСК е, че заложените цели за промени в тези наредби няма да бъдат постигнати, ако не се съобразят с препоръките на работодателите.