Спешните технологични промени след наложените мерки и ограничения във връзка с пандемията от COVID-19 и преминаване към работа в цифрова среда са показали критична слабост - липсата на подготвени кадри в областта на електронното управление и ИКТ сред държавната администрация. 

Това се признава в Отчет за състоянието и Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията, одобрен днес от Министерски съвет. Това ограничава ефективното изпълнение на стратегическите цели на електронното управление.

Документът, изготвен от Държавна агенция "Електронно управление", е за периода 01.08.2019 до 31.07.2020 г. 

Томислав Дончев призна: към е-управление вървим бавно

Томислав Дончев призна: към е-управление вървим бавно

Все още не сме достигнали точката на кипене

Отчетът представя състоянието на наличните информационни ресурси, в администрациите, дефинирани в Закона за електронното управление.

Въпреки нарастващия брой административни органи, които прилагат Единния модел, интеграцията на системите на администрациите с хоризонталните системи на електронното управление все още е недостатъчна. Според ДАЕУ е нужно да се създаде задължение на административните органи с нарочен акт на Министерски съвет. Освен това извън Закона за електронното управление и АПК, нормативната уредба в много случай предпоставя хартиени и неефективни процеси, което предполага промяна на голяма част от нормативната и институционална рамка през следващите години за целите на е-управлението.

В отчета се посочва и че тъй като различните администрации са изграждали по различно време своите системи има проблем при оперативната съвместимост и мрежова и информационна сигурност. Голяма част от тези системи продължават да автоматизират "хартиени" процеси и не дават възможност за прилагането на основните принципи на е-управлението (като принципа "само веднъж", "дигитално по подразбиране" и др.).

Продължава тенденцията на неспазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност от голяма част от администрациите, въведени със Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, въпреки нарасналите заплахи и рязко повишаване на относителен дял на инциденти - сигналите за такъв тип нарушения във и от българското интернет пространство са се увеличили с 46 процента.

Администрациите бият отпор на е-управлението

Администрациите бият отпор на е-управлението

23 администрации остават извън е-обмена на документи

Като положителен резултат се отчитат надградените функционалности на хоризонталните системи на е-управление, разширеният набор от е-услуги, достъпни чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги и Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) за гражданите и бизнеса. Централизирано се заявяват и предоставят близо 400 ЕАУ за централна, областна и общинска администрация. Регистрирани са 53 510 активни профили на администрациите, на физически и юридически лица в системата за сигурно електронно връчване, което е близо три пъти повече в сравнение с предишния отчетен период.

Планът за развитие на информационните ресурси в административните органи предвижда основно дейности, осигуряващи интегритет на е-управлението, с акцент върху високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи и създаване на цифрова администрация. Той има за цел да подпомогне целесъобразното планиране, внедряване, изграждане и развитие на информационните ресурси, като се отчитат приложими изисквания относно технически характеристики на информационните ресурси, техните функционални възможности и финансовата им обезпеченост.

Като част от необходимите стъпки за преодоляване на слабостите се препоръчва изграждане и надграждане на сигурна цифрова инфраструктура, ускоряване на развитието на цифрово управление и изграждане на необходимите цифрови умения в администрацията.

През следващите години усилията трябва да се насочат към ефективното използване на хоризонталните системи и споделените ресурси на е-управлението, повишаване нивото на мрежовата и информационната сигурност чрез стриктно прилагане на изискванията на законодателството и нормативната уредба, пише още в доклада.