Депутатите приеха промени в извънредния закон. "За" бяха 80, 8 бяха против, 19 "въздържал се".

С цел равнопоставеност се предлага от размерът на помощта за семействата на роднини или близки и доброволните приемни семейства, когато настаненото дете е с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, да се приспада размерът на месечните финансови помощи съгласно Закона за закрила на детето, ако семействата получават такива. Това са месечните помощи за издръжка и добавката за дете с трайно увреждане. Предложените разпоредби във връзка със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са свързани с промяната на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, отпускани на семействата на роднини или близки и на доброволните приемни семейства. Тези промени произтичат от предложените изменения в Закона за семейни помощи за деца.

Що се отнася до Закона за социалните услуги предлаганите изменения в § 31, ал. 1 и § 44, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителните му разпоредби са във връзка с направените промени в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., както и с предложение на Националното сдружение на общините в Република България по повод бъдещото планиране на социалните услуги. Сдружението предлага сроковете за изготвяне на първите анализи на потребностите от социални услуги и разработването на Националната карта на социалните услуги да бъдат съобразени с предстоящото през 2021 г. преброяване на населението. В противен случай общините през 2021 г. ще трябва да подготвят анализите на базата на данните от 2011 г., които са значително остарели и неактуални, а през 2022 г., поради новите резултати от проведеното преброяване, ще се наложи подготовката на нови анализи на потребностите с цел регламентираната в закона задължителна актуализация на Националната карта на социалните услуги след всяко преброяване на населението. Поради това, предлаганата промяна е наложителна с цел общините да започнат с подготовката на първите анализи на потребностите от социални услуги едва след извършване на преброяването през 2021 г. и представяне па официалните данни от него.

Еднакви помощи за родители, осиновители и приемни семействата на дете с увреждане

Еднакви помощи за родители, осиновители и приемни семействата на дете с увреждане

Месечната помощ е 450 лева за дете с до 90 степен на увреждане

Същевременно, от промяната в срока за приемането на Националната карта на социалните услуги се налага и промяна на срока, в който ще започне финансирането на социалните услуги по стандарти, разработени по новия ред. Независимо кога се приема картата, финансирането следва да съвпада с началото на съответната бюджетна година.

Промяната на § 38, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги, с която се удължава с 6 месеца срокът за лицензирането по новия ред, се налага поради все още усложнената епидемична обстановка в страната.

Към законопроекта за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците е приложена Предварителна оценка на въздействието на законопроекта.

В Комисията бяха получени становищата на Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

В становището си Министерството на финансите подкрепя предложените със законопроекта допълнения, насочени към въвеждане на мерки с цел подобряване на социалното и икономическото положение на различни групи от населението и българските общини, които изпитват финансови затруднения във връзка наложените ограничения и преустановени дейности, в резултат от епидемичната обстановка свързана с разпространението и борбата с COVID-19, както и отстраняване на нормативни противоречия, неясноти и несъответствия в отделни закони, предвид че прилагането на законодателните изменения не оказват въздействие върху държавния бюджет и ще се реализират в рамките на утвърдените средствата по съответните бюджети.

Правим законодателство на парче, каза социалистката Надя Клисурска.

Според нея вместо да се реши един проблем, се отварят няколко други. Та смята, че с промените се предлага компот.

За Йордан Цонев от ДПС това е върхът на правния нихилизъм.