Депутатите със законодателни мерки срещу футболното хулиганство. Законопроектът предлага няколко основни изменения в досега действащата правна уредба, които целят прецизиране на функциите на организаторите на спортни мероприятия, отговорника по сигурността на спортния обект и ръководителя по сигурността и безопасността на спортното мероприятие.

Въвежда се режим на достъп на посетителите до спортното мероприятие. Предвидено е достъпа да се осъществява чрез предоставянето на документ/знак, персонализиращ посетителите или след разчитане на лична карта на посетителя от скенер за лични документи.

Предлага се условията и редът за достъп до спортно мероприятие и документите/знаците, персонализиращи посетителите да се уреждат с наредба на Министерския съвет, която да влезе в сила една година след обнародването на този закон.

Разширяват се правомощията на ръководителя по сигурността и безопасността на спортното мероприятие, свързани с недопускането на лица с наложени принудителни административни мерки и на малолетни и непълнолетни без придружител в спортната зона и спортния обект. Въведено е изискването съгласието на дееспособен придружител на малолетни и непълнолетни да се удостоверява с декларация.

НС приема спешни мерки за обществения ред преди шампионата на 20 юли

НС приема спешни мерки за обществения ред преди шампионата на 20 юли

До края на годината ще има и Закон за футболното хулиганство

Регламентирана е прецизно дефиницията за "спортно хулиганство", като по този начин понятието се конкретизира и се разширява приложното поле на закона по отношение на противоправното поведение и местата, на които е възникнало.

Съществена гаранция за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия е системата от наказания, допълнена с принудителни административни мерки, които за определени противообществени прояви ще бъдат налагани от Районното управление на МВР по местоизвършване на деянието. Предвидено е за някои от проявите на спортно хулиганство въз основа на съставен акт и приложен доказателствен материал, началникът на РУ на МВР по местоизвършване на деянието да издава наказателно постановление и налага глоба и принудителна административна мярка.

Предвижда се промяна и в процедурата по налагане на принудителна административна мярка по чл. 41, т. 2 от закона "спиране използването на спортния обект за провеждане на спортни мероприятия", като се въвежда изискване налагането на мярката от министъра на младежта и спорта да бъде предварително съгласувано с министъра на вътрешните работи.

Въвеждат се допълнителни изисквания относно разполагането и използването на видеокамери с цел документирането на събрания доказателствен материал.

Собствениците или ползвателите на спортни обекти и съоръжения, както и организаторите на спортни мероприятия ще трябва да извършат разходи, свързани с техническо оборудване, необходимо за осигуряване на безопасността и сигурността на посетителите на спортни мероприятия.

Приемането на проекта на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия не създава административна тежест и не води до нуждата от структурни промени.

До 2 месеца излизат с нови мерки срещу футболните хулигани

До 2 месеца излизат с нови мерки срещу футболните хулигани

До 11 май всяка една институция ще направи допълнителни предложения