Депутатите разглеждат годишния доклад на БАН за изминалата година. През 2019 г. в Академията са работили 2721 учени. Публикационната активност включва 3188 заглавия в международни реферирани списания, като 37% са в най-високата категория Q1 при 36% за предходната година. Традиционно най-висок дял имат направление "Нанонауки, нови материали и технологии" и направление "Информационни и комуникационни науки и технологии".

Бюджетната субсидия през 2019 година достига 99 млн. 835 хил. лева. Почти цялата субсидия се изразходва за заплати, за осигурителни вноски, за обезщетения и за стипендии. Собствените приходи и трансфери през 2019 г. са 100,499 млн. лв. и за първи път надхвърлят субсидията. Те се формират от договори по международни програми и споразумения, от договори с министерства и ведомства, с български и чуждестранни фирми, от продажба на продукция, услуги, дарения и др. Към тях се прибавят и трансфери от Фонд "Научни изследвания", от министерства и ведомства, от оперативни програми и други програми на Европейския съюз.

Министерството на образованието и науката представи положително становище по доклада и направи препоръки за по-обобщено и по-видимо представяне на участието на БАН в Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура, както и в центровете за върхови постижения и центровете за компетентност по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Други препоръки са свързани с необходимостта от по-подробна информация за постигнатите резултати по приоритетите на Европейското изследователско пространство, например публикации в режим на "отворен достъп", както и за по-задълбочен анализ и по-активно предприемане на стъпки за по-ефективно участие в програма "Хоризонт 2020", пропорционално на капацитета на Академията.

Положителни писмени становища са внесени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от Съюза на учените в България.