Народното събрание разглежда на второ четене Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите.

Според вносителите настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от унифициране срока на мандата на Националния съвет по качество на Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ) и на Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ) с мандата на другите органи на управление, избирани от конгреса на съответните съсловни организации. По този начин ще се избегне свикването на извънредни конгреси за избор само на този орган, което значително би затруднило дейността на двете асоциации от организационна и финансова гледна точка.

Поради неравномерното разпределение на практикуващите в страната зъботехници и ниската численост на някои регионални колегии, действащият квотен принцип от един делегат на 10 членове създава сериозни затруднения в дейността на регионалните колегии с ниска численост. Във връзка с това се предлага общото събрание на регионалната колегия на БАЗ да се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на трима членове.

С разпоредба от преходните и заключителните разпоредби се създава правна възможност при обявена извънредна епидемична обстановка от Закона за здравето през 2020 г. или 2021 г., управителният съвет на съответната съсловна организация по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите да може да вземе решение редовното заседание на събора или на конгреса на съответната съсловна организация да се проведе не по-късно от три месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.

Предвижда се тази разпоредба да се прилага и в случаите, когато редовното заседание на събора или на конгреса е за избор на определените в съответния закон органи на съсловната организация.Предлага се, когато в тримесечния срок не е свикан събор или конгрес за избор на определените в съответния закон органи на съсловната организация, съборът или конгресът на съсловната организация да се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок от изтичането на тримесечния срок.

С цел осигуряване дейността на съсловните организации се предвижда органите на национално равнище и на районната колегия/регионалната колегия да изпълняват функциите си до избора на нови органи на национално равнище и на районната колегия/регионалната колегия, но за не повече от четири месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.

С допълнението на Закона за здравето се създава правна възможност за законосъобразно разходване на средствата от собствени приходи на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Епидемията от COVID-19 постави на изпитание националната здравна система на страната. Развитието на Националните референтни лаборатории в НЦЗПБ се затруднява все повече от проблеми, свързани с недостатъчното финансиране и недостига на квалифициран персонал, особено на лекари със специалност. Ниското заплащане и липсата на капиталови средства за ремонт и поддръжка на лабораториите води до нежелание на високо квалифицирани специалисти да се включат в колектива на НЦЗПБ.