Сметната палата запозна министъра на околната среда и водите Нено Димов с резултатите и препоръките от одитен доклад за ефикасността и ефективността на мерките, предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в големите градове за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2016 г. 

По отношение на препоръката на палатата за създаване на консултативен съвет към министъра на околната среда и водите за компонент "въздух", министър Димов посочи, че такъв орган е в процес на формиране.

Предприемат се и действия за подпомагане на общините за споделяне на опит по отношение на изпълнението на мерките от програмите за управление на качеството на атмосферния въздух и на осъществяваните дейности за борба срещу замърсяването на атмосферния въздух.

За изработването на национална програма за качество на атмосферния въздух се очаква и окончателен доклад на Световната банка. По препоръката за подобряване на контролната и санкционна дейност на МОСВ върху дейността на кметовете и длъжностните лица в общините за изпълнение на адекватни и ефективни програми за управление на качеството на атмосферния въздух, Димов увери, че се подготвят мерки за повишаване на контрола.

Също така ще се работи заедно с общините с нарушено качество на атмосферния въздух за информационни кампании сред населението за намаляване на замърсяването.

Липса на пари, политики и контрол за подобряване качеството на въздуха

Липса на пари, политики и контрол за подобряване качеството на въздуха

97 на сто от българите живеят при увеличени ФПЧ, установява Сметната палата