Министрите от третия кабинет "Борисов" приеха решение, с което предлагат на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Документът беше подписан на 2 ноември т. г., съобщиха от Министерския съвет.

Консултантските услуги, които ще бъдат осигурени от Международната банка за възстановяване и развитие, са насочени към преглед и оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в България. В тях се включва и оценка на ефективността на мерките, които са в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 година.

Предвиждат се дейности в три направления. В рамките на първия ще бъде извършен анализ на капацитета на АОП за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените задачи.

Ще бъде разгледан оперативният модел на АОП - функционална организация, бизнес процеси, системи и ресурсна обезпеченост.

Особено внимание ще бъде отделено на функцията на агенцията, свързана с извършване на различни видове предварителен контрол, с акцент върху специално въведения през 2016 г. контрол чрез случаен избор.

За да се установи ефективността на системата за възлагане на обществени поръчки, вторият компонент включва количествен и качествен анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори.

Функциите на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, както и на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция също ще бъдат обхванати като част от прегледа на системите за обжалване и контрол.

Експертите на банката ще изследват и обмена на информация, координацията и съгласуваността на действията на органите за предварителен и за последващ контрол.

С оглед специфичния последващ контрол, осъществяван по отношение на обществените поръчки с финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), в обхвата на оценката ще бъде включена също така ролята на управляващи, сертифициращи и одитиращи органи в контекста на финансовите корекции, произтичащи от несъответствия при обществените поръчки.

След като установят ситуацията, експертите на МБВР ще изготвят три доклада, съдържащи конкретни краткосрочни и дългосрочни препоръки за подобрение, а също така план за изпълнение.

Финансирането е по проект, осъществяван от АОП по Оперативна програма "Добро управление".