Министерският съвет одобри допълнителни средства в размер на 21 807 594 лв. по бюджетите на общините за тази година за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата.

Финансирането ще се използва и за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Предоставянето на допълнителните средства по бюджетите на общините за 2019 г. няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са предвидени по бюджета на МОН.