Кабинетът предлага промени в Закона за железопътния транспорт. Целта е да се приложи законодателството на ЕС, прието с Четвъртия железопътен пакет през 2016 г.

Той включва пет нормативни акта, условно разделени на т. нар. "Технически стълб" и "Пазарен (политически) стълб". Чрез промените ще бъде доизградено и подобрено функционирането на единното европейско железопътно пространство.

Чрез транспонирането на изискванията на директивите от т.нар. "Технически стълб" се разпределят функциите и се уреждат взаимоотношенията между Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (АЖТЕС) и Националния орган за безопасност - ИА "Железопътна администрация" (ИАЖА).

Втората група промени са свързани с въвеждането на изискванията от т. нар. "Пазарен стълб". С тях ще се прецизират разпоредбите относно гарантиране на независимостта на управителя на инфраструктура, както и утвърждаването на пълното отваряне на пазара за железопътни услуги.

Разширяват се и правомощията на Регулаторния орган ИАЖА да упражнява контрол по своя инициатива или вследствие на жалба от заявители. За пълното прилагане на изискванията на директивите се предвижда изменения и допълнения на подзаконови нормативни актове.