Въвежда се нов подход за определяне на заплатите в бюджетните организации. Това реши днес Министерският съвет.

Целта е да бъде изравнен съществуващият към момента дисбаланс между различните органите на власт.

С приетите промени се дава по-голяма свобода на общинските съвети при определянето на заплатите на кметовете на общини, райони и кметства, като се фиксира единствено максималният размер - до заплатата на министър.

Размерите на заплатите на ръководителите на държавните комисии, агенциите и на ръководителите на административни структури, създадени със закон или постановление, ще се одобряват от Съвета за административната реформа по предложение на ресорните министри, като се отчитат числеността на съответната администрация, нейният бюджет и функции.

С нова формула ще се определят заплатите на ръководителите на институциите, които имат сериозни отговорности към приоритетни политики и изразходване на средства от националния бюджет и еврофондовете.

С приетото Постановление се регламентира длъжността "експерт за връзки с обществеността" в кабинетите на председателите на държавни агенции.

Промените са в рамките на разходите за персонал, които се предвиждат в бюджета за 2019 година.