Международната банка за възстановяване и развитие - МВБР ще ни консултира по плановете за управление на речните басейни и риска от наводнения.

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на ПУРБ и ПУРН за България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие.

Споразумението е сключено в изпълнение на Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове, подписан на 1 септември 2015 г.

Документът предвижда Министерството на околната среда и водите - МОСВ да получи консултантски услуги в подкрепа на разработване на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН - втори цикъл 2022-2027 г.) и Разработване на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ - трети цикъл 2022-2027 г.)

По отношение на Плановете за управление на риска от наводнения Международната банка за възстановяване и развитие ще окаже съдействие на МОСВ за разглеждане на всички аспекти на управлението на риска от наводнения, при актуализацията на предварителната оценка на риска, както и за съставяне на карти на заплахата и риска от наводнения.

Ще бъде консултирано разработването на методики и извършването на проучвания. Ще се определи програма от специфични мерки или комбинация от мерки за намаляване на неблагоприятните последици, превенция, защита и готовност за адекватна реакция на населението при наводнения, отчитайки влиянието на изменението на климата.

За Плановете за управление на речните басейни се очаква да се постигне съответствие с приложимото законодателство на ЕС за водите. Ще се разработят методики и извършат проучвания. Ще се направи характеризиране на районите за басейново управление на водите, както и оценка на натиска, въздействието, риска и състоянието на водните тела.

Ще се определят цели и мерки за постигане и поддържане на добро състояние на водните тела в рамките на съответните райони за басейново управление на водите.

Международната банка за възстановяване и развитие ни съветва за обществените поръчки

Международната банка за възстановяване и развитие ни съветва за обществените поръчки

Споразумението бе одобрено на заседание на МС