Проект на споразумение за консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) одобриха министрите от третия кабинет "Борисов", съобщиха от пресцентъра на МС.

Правителството упълномощи изпълнителния директор на Агенцията да проведе преговорите и да подпише споразумението при условие за последваща ратификация.

Консултантските услуги, които ще бъдат осигурени от МБВР, са насочени към преглед и оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в България, включително оценка на ефективността на мерките, предприети в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 година.

Обществени поръчки за над 5 млн. лева са в нарушение, установи АДФИ

Обществени поръчки за над 5 млн. лева са в нарушение, установи АДФИ

55 проверки са по сигнал, 37 - по план

Помощта от Банката ще бъде предоставена в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 година.

Предвидените дейности са обособени в три компонента. В рамките на първия от тях ще бъде извършен анализ на капацитета на АОП за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените задачи.

Ще бъде разгледан оперативният модел на АОП - функционална организация, бизнес процеси, системи и ресурсна обезпеченост. Особено внимание ще бъде отделено на функцията на агенцията, свързана с извършване на различни видове предварителен контрол, с акцент върху специално въведения през 2016 г. контрол чрез случаен избор.

Разширяват капацитета на Агенцията за обществени поръчки по европрепоръка

Разширяват капацитета на Агенцията за обществени поръчки по европрепоръка

Финалилизират информационната система и типизирането на обществените поръчки

С цел установяване на ефективността на системата за възлагане на обществени поръчки, вторият компонент включва количествен и качествен анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори.

Функциите на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, както и на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция също ще бъдат обхванати като част от прегледа на системите за обжалване и контрол. Ще бъдат изследвани и обменът на информация, координацията и съгласуваността на действията на органите за предварителен и за последващ контрол.

За осигуряване специфичния последващ контрол, осъществяван по отношение на обществените поръчки с финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), в обхвата на оценката ще бъде включена също така ролята на управляващи, сертифициращи и одитиращи органи в контекста на финансовите корекции, произтичащи от несъответствия при обществените поръчки.

Военният министър отрече за над 100 опорочени обществени поръчки

Военният министър отрече за над 100 опорочени обществени поръчки

През 2016 сключили договор за акумулатори, доставени са само половината

Въз основа на направените констатации експертите на Межудародната банка за възстановяване и развитие (МБВР) ще изготвят три доклада, съдържащи конкретни краткосрочни и дългосрочни препоръки за подобрение, а също така план за изпълнение.

Финансирането на дейностите ще бъде осигурено в рамките на проект, осъществяван от Агенцията за обществени поръчки (АОП) по Оперативна програма "Добро управление".