От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се видяха принудени да отговорят на големия брой въпроси, възникнали по повод доклад на Сметната палата, извършила одит на изпълнението на процедура за разработване на планове за управление на риска от наводнения, като се критикува бездействието на властта по темата.

Според екоминистерството Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 не била застрашена от спиране заради Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). 

След констатирано закъснение в подготовката на ПУРН в периода 2013-2014, върху което настоящото ръководство не било имало контрол, МОСВ предприело спешни мерки. Създадена била необходимата организация за финализирането на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“, включително приключване на провеждането на обществените консултации и екологичните оценки на ПУРН.

С Решение на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) от 7 март 2016 г. са отпуснати средства в размер 2 943 200 лв., с които ще се завърши разработването на ПУРН.

До края на 2016 г. се очаква Министерският съвет да приеме и четирите Плана за управление на риска от наводнения, с което задълженията на МОСВ по условията на Брюксел щели да бъдат изпълнени, твърдят от там.